การประชุมสามัญประจำปี 2565

เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม AGM 2565
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
เอกสารแนบ 10 สารสนเทศรายการได้มาซึ่งโรงพยาบาลธนบุรี รังสิต (เอกสารประกอบวาระที่ 8)
เอกสารแนบ 11 สารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งที่ดินและรายการเกี่ยวโยง (เอกสารประกอบวาระที่ 9)
เอกสารแนบ 12 สารสนเทศที่เปิดเผยเพิ่มตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการเกี่ยวโยง (เอกสารประกอบวาระที่ 8-9)
เอกสารแนบ 13 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยง (เอกสารประกอบวาระที่ 8-9)
เอกสารแนบ 14 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยง (เอกสารประกอบวาระที่ 8-9)

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น : 2565

เอกสาร ดาวน์โหลด
ข้อปฏิบัติเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
แบบฟอร์มการเสนอคำถามล่วงหน้า