หมายเหตุ:

/1 สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน บจก. ธนราษฎร์ทุ่งสงดังกล่าวนั้น รวมถึงสัดส่วนที่มีสิทธิออกเสียงโดยอ้อมผ่านบริษัทย่อ บมจ. โรงพยาบาลราษฎร์ยินดีด้วย

/2 เงินลงทุนอื่น คือ เงินลงทุนทัวไปในหุ้นสามัญที่บริษัทฯ ถือหุ้นเกินกวาร้อยละ 10