หมายเหตุ:

  1. สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน บจก. ธนราษฎร์ทุ่งสงดังกล่าวนั้น รวมถึงสัดส่วนที่มีสิทธิออกเสียงโดยอ้อมผ่านบริษัทย่อย บมจ. โรงพยาบาลราษฎร์ยินดีด้วย
  2. Weihai Thonburi Healthcare Investment Co., Ltd. เป็นกลุ่มบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 58 ของ ทุนจดทะเบียนกับ WEGO Holding Co., Ltd. (ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 42) โดย WEGO Holding Co., Ltd. จัดตั้งในประเทศจีน
  3. เงินลงทุนอื่น คือ เงินลงทุนทั่วไปในหุ้นสามัญที่บริษัทฯ ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10
  4. เป็นบริษัทที่ไม่ได้ดำเนินการ