ดําเนินการโดย บจก. ธนบุรีพัฒนาที่ดิน และ บจก.ราชธานี เรียลตี้ โดยปัจจุบันอยู่ในระหว่างศึกษาโครงการ
และความเป็นไปได้ในการดําเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต

ที่ตั้ง
บริษัท ธนบุรีพัฒนา ที่ดิน จำกัด และ บริษัท ราชธานี เรียลตี้ จำกัด
61/160 ซอยทวีมิตร 5 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย
โทรศัพท์
-
Website
-