บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ดำเนินธุรกิจรักษาพยาบาล และรับบริหารจัดการธุรกิจโรงพยาบาล

บริษัทฯ ดําเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดผ่านบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวมทั้งหมด 7 แห่งโดยแบ่งเป็นเขตกรุงเทพฯ 3 แห่ง และต่างจังหวัด 4 แห่ง บริษัทฯ ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลโรคทั่วไป และเป็นศูนย์รวมแพทย์เฉพาะทางในสาขาต่างๆ โดยมีคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่ผ่านการเข้าอบรมความรู้และเทคโนโลยีในการรักษาอย่างสม่ำเสมอ พร้อมการให้บริการด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ส่งผลให้โรงพยาบาลฯ ภายใต้กลุ่มบริษัทฯ มีการให้บริการที่ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล โดยได้รับการรับรองมาตรฐานสถานพยาบาล (Hospital Accreditation: HA) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เป็นการรับรองว่าโรงพยาบาลฯ ภายใต้กลุ่มบริษัทฯ มีการจัดระบบงานที่ดี เอื้อต่อการให้บริการอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะทํางานให้มีคุณภาพ โดยมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และมีการตรวจสอบคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ เพื่อทําให้ผู้ใช้บริการมีความมั่นใจได้ถึงคุณภาพการรักษาที่เป็นมาตรฐานสากลและการบริหารงานอย่างมืออาชีพ โรงพยาบาลฯ มีการให้บริการตรวจรักษาพยาบาลในหลากหลายสาขา

วิสัยทัศน์

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตพร้อมอยู่เคียงข้าง
เป็นผู้ดูแลสุขภาพที่ทุกคนไว้วางใจ

พันธกิจ

ให้บริการดูแลสุขภาพอย่างเข้าใจผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งนวัตกรรม ในราคาที่เหมาะสม สำหรับทุกคนและทุกความต้องการ

ทีมงานมุ่งมั่นเพื่อคุณภาพบริการที่เป็นเลิศ พร้อมด้วยความเชี่ยวชาญ และบริการอย่างมืออาชีพ เพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับทุกคน