วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2562 เวลา: 10.10 - 11.10 น.
สถานที่: ณ ห้องประชุมเลขที่ 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2562 เวลา: 11.20 - 12.35 น.
สถานที่: ณ ห้องประชุมเลขที่ 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เวลา: 11.20 - 12.35 น.
สถานที่: ณ ห้องประชุมเลขที่ 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เวลา : 14.00 น.
สถานที่ : นันทอุทยานสโมสร (ตรงข้ามโรงพยาบาลธนบุรี) เลขที่ 64 ซอยอิสรภาพ 44 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 เวลา : 10.10 - 11.10 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมเลขที่ 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2561 เวลา: 10.10 - 11.10 น.
สถานที่: ณ ห้องประชุมเลขที่ 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2561 เวลา: 10.10 - 11.10 น.
สถานที่: ณ ห้องประชุมเลขที่ 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เวลา: 10.00 น.
สถานที่: ณ นันทอุทยานสโมสร (ตรงข้ามโรงพยาบาลธนบุรี) เลขที่ 64 ซอยอิสรภาพ 44 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2561 เวลา: 10.10 - 11.10 น.
สถานที่: ณ ห้องประชุมเลขที่ 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เวลา: 14.00 น.
สถานที่: นันทอุทยานสโมสร เลขที่ 64 ซอยอิสรภาพ 44 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 เวลา: 10.10 - 11.10 น.
สถานที่: ณ ห้องประชุมเลขที่ 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เวลา: 13.00 น.
สถานที่: ห้องอมรินทร์ โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว 94 ถนนบรมราชชนนี บางบำหรุ บางพลัด ธนบุรี กรุงเทพฯ 10700