THG ดำเนินธุรกิจรักษาพยาบาลในประเทศ รวมถึงผ่านบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

มีขนาดเตียงจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 963 เตียง และสามารถรองรับผู้ป่วยนอกได้มากกว่า 5,580 คนต่อวัน โดยเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการให้บริการทางการแพทย์ในประเทศ มุ่งเน้นคุณภาพในการรักษาพยาบาล ควบคู่กับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วย ในราคาที่ผู้ใช้บริการทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ โดยมีความพร้อมในสาขาการแพทย์ที่กว้างขวาง มีศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Excellence Center) ที่สำคัญ อาทิ ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ศูนย์กระดูกและข้อ ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ ศูนย์หัวใจ ศูนย์สูติ-นรีเวช มีการให้บริการที่ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล รับรองมาตรฐานสถานพยาบาล (Hospital Accreditation: HA) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ด้านการจัดระบบงานที่ดี เอื้อต่อการให้บริการอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย


โรงพยาบาลธนบุรี เป็นโรงพยาบาลขนาด 435 เตียง (เตียงจดทะเบียน) และมีห้องตรวจผู้ป่วยนอกจํานวน 77 ห้อง ซึ่งบริหารและดําเนินงานโดยตรงภายใต้บริษัทฯ ตั้งอยู่ที่ 34/1 ถนนอิสรภาพ ซอยอิสรภาพ 44 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ให้บริการรักษาพยาบาลครอบคลุมทุกสาขาโดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์การรักษาที่ทันสมัย ครบวงจร เปิดให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคดังต่อไปนี้

 • ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ
 • ศูนย์กระดูกและข้อ
 • ศูนย์หัวใจ
 • ศูนย์ระบบประสาทและสมอง
 • ศูนย์สูติ-นรีเวชกรรม
 • ศูนย์จักษุ
 • ศูนย์ออกซิเจนบําบัด
 • ศูนย์กุมารเวช
 • ศูนย์เนื้องอกและเคมีบําบัด
 • ศูนย์ผู้ป่วยวิกฤต ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
 • ศูนย์ Sleep Lab
 • ศูนย์ไตเทียม
 • ศูนย์หู คอ จมูก
 • ศูนย์รังสีภาพวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา
 • ศูนย์ทันตกรรม
 • ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบําบัด
 • ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 • คลินิกอายุรกรรมและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
 • คลินิกจิตเวช คลินิกศัลยกรรมหัวใจ
 • คลินิกเวชปฏิบัติทั่วไป
 • คลินิกอายุรกรรมโรคความดันโลหิต
 • คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
 • คลินิกศัลยกรรมเด็ก
 • คลินิกนิติเวช
 • คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง
 • คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด
 • คลินิกศัลยกรรมมือ
 • คลินิกศัลยกรรมประสาท
 • คลินิกอายุรกรรมโภชนาการ
 • คลินิกโรคเลือด
 • คลินิกโรคไขข้อ
 • คลินิกโรคติดเชื้อ
 • คลินิกโรคทางเดินปัสสาวะ
 • คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
 • คลินิกโรคปอด
 • คลินิกต่อมไทรอยด์ เต้านม (ศัลยกรรม)
 • คลินิกระงับความเจ็บปวด
 • คลินิกผิวหนัง
 • คลินิกต่อมไร้ท่อ (เบาหวาน, ไทรอยด์, ต่อมหมวกไต)
ที่ตั้ง
โรงพยาบาลธนบุรี
34/1 ถนนอิสรภาพ ซอยอิสรภาพ 44 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 ประเทศไทย
โทรศัพท์
+66 24 872000
จำนวนเตียง
435 เตียง

โรงพยาบาลธนบุรี 2 เป็นโรงพยาบาลขนาด 95 เตียง (เตียงจดทะเบียน) และมีห้องตรวจผู้ป่วยนอกจํานวน 45 ห้อง ซึ่งดําเนินงานเอง โดยตรงภายใต้บริษัทฯ ตั้งอยู่ที่ 43/4 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ให้บริการรักษาพยาบาลครอบคลุมทุกสาขาโดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งอุปกรณ์การรักษาที่ทันสมัย ครบวงจร เปิดให้บริการทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคดังต่อไปนี้

 • ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 • คลินิกผิวหนัง
 • ศูนย์สมองและระบบประสาท
 • คลินิกจิตเวช ศูนย์กระดูกและข้อ
 • คลินิกสูติ-นรีเวช
 • ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ
 • คลินิกหู คอ จมูก
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ
 • คลินิกกุมารเวช
 • ศูนย์หัวใจ
 • คลินิกศัลยกรรม
 • แผนกทันตกรรม
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบําบัด
 • คลินิกตา
 • คลินิกอายุรกรรม
 • คลินิกโภชนาการและการกําหนดอาหาร
 • แผนกฉุกเฉิน
ที่ตั้ง
โรงพยาบาลธนบุรี 2
43/4 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 ประเทศไทย
โทรศัพท์
+66 24 872100
จำนวนเตียง
95 เตียง

โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง เป็นโรงพยาบาลขนาด 47 เตียง (เตียงจดทะเบียน) ดําเนินงานภายใต้บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี บํารุงเมือง จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 99.99 ของทุนชําระแล้ว โรงพยาบาลธนบุรี บํารุงเมือง ตั้งอยู่ที่ 611 ถนนบํารุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์บริการสุขภาพแบบเจาะจงเฉพาะบุคคล ให้บริการด้วยวิทยาการทางการแพทย์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย และโปรแกรมการรักษา บําบัด วินิจฉัย ตามมาตรฐานระดับสากล โดยทีมแพทย์ชํานาญการเฉพาะทางจากนานาประเทศ เพื่อยกระดับการให้บริการด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพแม่นยํา และเหมาะกับสภาพร่างกายของผู้รับบริการแต่ละราย มุ่งเน้นนวัตกรรมแห่งอนาคตของเทคโนโลยีการแพทย์ อีกทั้งยังเป็นโครงการสําคัญที่จะสร้างโอกาสในการเติบโต และขยายอาณาจักรธุรกิจเฮลท์แคร์ภายใต้การดําเนินงานของ ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG) โดยมีศูนย์เฉพาะทางต่อไปนี้

 • ศูนย์นวัตกรรม ศัลยกรรมความงาม
 • ศูนย์กระดูกและข้อ
 • ศูนย์รักษาแผลเบาหวาน
 • ศูนย์กายภาพบําบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ
 • ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล
 • ศูนย์หู คอ จมูก และ แผนกจักษุ
 • ศูนย์เวชศาสตร์และเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์
 • ศูนย์อายุรกรรม
 • ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ
 • จิณณ์ เวลเนส
 • ศูนย์หัวใจ
 • แผนกรังสีวินิจฉัย
 • ศูนย์สมองและระบบประสาท
 • ผู้ป่วยวิกฤต
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ
 • แผนกฉุกเฉิน
 • ศูนย์ศัลยกรรม
 • ศูนย์กุมารเวชกรรม
 • ศูนย์จักษุและเลสิก
ที่ตั้ง
โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง
611 ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 ประเทศไทย
โทรศัพท์
+66 22 207999
จำนวนเตียง
47 เตียง

โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา เปิดให้บริการ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นโรงพยาบาลขนาด 55 เตียง ดําเนินงานภายใต้ บจก. ธนบุรี เวลบีอิ้ง ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 99.99 ของทุนชําระแล้ว โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา ตั้งอยู่ที่ 89/3 หมู่ 3 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ภายในโครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ให้การดูแลรักษาและพักฟื้นระยะยาว รักษาและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจแบบองค์รวม เน้นการฟื้นฟูดูแลผู้ป่วยติดเตียง ดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคความจําเสื่อม (Alzheimer’s) โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) มีบริการฟื้นฟูด้วยกายภาพบําบัดกิจกรรมบําบัดเวชศาสตร์การกีฬา โดยทีมบุคลากรทางแพทย์ทุกสหสาขาวิชาชีพ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของโครงการที่พักอาศัยเพื่อผู้สูงวัย จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ จึงสามารถให้บริการได้สะดวกและทันท่วงทีสําหรับผู้พักอาศัยในโครงการดังกล่าว และชุมชนใกล้เคียงย่านรังสิตอีกด้วย

ที่ตั้ง
โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา
89 หมู่ที่ 3 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ประเทศไทย
โทรศัพท์
0 2078 5777, 086 562 2464
จำนวนเตียง
55 เตียง

โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี เป็นโรงพยาบาลขนาด 196 เตียง (เตียงจดทะเบียน) และมีห้องตรวจผู้ป่วยนอกจํานวน 36 ห้อง ดําเนินงานภายใต้บริษัท โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 56.91 ของทุนชําระแล้ว โรงพยาบาลราษฎร์ยินดีตั้งอยู่ที่ 119 ถนนราษฎร์ยินดี อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในการบริการประชาชน โรงพยาบาลราษฎร์ยินดีให้บริการผู้ป่วยทั้งจากในพื้นที่หาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงการให้บริการนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จากประเทศเพื่อนบ้าน อาทิเช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ เป็นต้น โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคดังต่อไปนี้

 • แผนกรักษ์สุขภาพ
 • แผนกลูกรัก
 • แผนกอายุรกรรม
 • ศูนย์ไตเทียม
 • แผนกผ่าตัดผ่านกล้อง
 • แผนกเบาหวานและไทรอยด์
 • แผนกสูตินรีเวชและมะเร็งนรีเวช
 • แผนกระบบประสาทและสมอง
 • แผนกรักษ์หัวใจ
 • แผนกสุขภาพเท้า และกายอุปกรณ์
 • ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์
 • ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
 • แผนกทันตกรรม
 • แผนกศัลยกรรม
 • แผนกกระดูกและข้อ
 • แผนกหูคอจมูก
 • ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบําบัด
 • Home Healthcare
ที่ตั้ง
โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
119 ถนนราษฎร์ยินดี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 ประเทศไทย
โทรศัพท์
+66 74 200200
จำนวนเตียง
196 เตียง

โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี เป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง (เตียงจดทะเบียน) และมีห้องตรวจผู้ป่วยนอกจํานวน 24 ห้อง ซึ่งดําเนินงานภายใต้บริษัท อุบลรักษ์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 34.52 ของทุนชําระแล้ว โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี ตั้งอยู่ที่ 46/4 ถนนบูรพาใน ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ให้บริการรักษาพยาบาลโดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งอุปกรณ์การรักษาที่ทันสมัย ครบวงจร เปิดให้บริการทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคดังต่อไปนี้

 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ
 • ศูนย์ช่วยการได้ยิน
 • แผนกรังสีวิทยา
 • แผนกฉุกเฉิน
 • แผนกกายภาพบําบัด
 • แผนกผ่าตัด
 • แผนกห้องคลอดและเด็กอ่อน
 • แผนกทันตกรรม
 • แผนกไตเทียม
 • แผนกกระดูกและข้อ
 • แผนกผู้ป่วยเด็ก
 • แผนกอายุรกรรม
 • แผนกศัลยกรรม
 • แผนกหัวใจ
 • แผนกสูตินรีเวช
 • แผนกหูคอจมูก
 • แผนกจักษุ
 • แผนกผิวหนัง
ที่ตั้ง
โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี
46/4 ถนนบูรพาใน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ประเทศไทย
โทรศัพท์
+66 45 429100, +66 45 429111
จำนวนเตียง
100 เตียง

เป็นโรงพยาบาลขนาด 90 เตียง (เตียงจดทะเบียน) และมีห้องตรวจผู้ป่วยนอกจํานวน 16 ห้อง ซึ่งดําเนินงานภายใต้บริษัท สิริเวช จันทบุรี จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 31.92 ของทุนชําระแล้ว โรงพยาบาลสิริเวช ตั้งอยู่ที่ 151 หมู่ 7 ตําบลจันทนิมิต อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ให้บริการรักษาพยาบาลครอบคลุมทุกสาขาโดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งอุปกรณ์การรักษาที่ทันสมัยครบวงจร เปิดให้บริการทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคดังต่อไปนี้

 • ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 • คลินิกจักษุ
 • ศูนย์ระบบประสาทและสมอง
 • คลินิกเวชปฏิบัติทั่วไป
 • ศูนย์โรคกระดูกและข้อ
 • คลินิกศัลยกรรม
 • ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ
 • คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง
 • ศูนย์หัวใจ
 • คลินิกศัลยกรรมประสาท
 • ศูนย์สูติ-นารีเวชกรรม
 • คลินิกโรคไขข้อ
 • ศูนย์ผู้ป่วยวิกฤต
 • คลินิกโรคทางเดินปัสสาวะ
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ
 • คลินิกต่อมไร้ท่อ
 • ศูนย์รังสีภาพวินิจฉัย
 • คลินิกกุมารเวช
 • ศูนย์ทันตกรรม
 • คลินิกกายภาพบําบัด
 • คลินิกอายุรกรรม
 • คลินิกโรคไต
 • คลินิกจิตเวช
ที่ตั้ง
โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี
151 หมู่ 7 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 ประเทศไทย
โทรศัพท์
+66 39 605666, +66 39 327530-4, +66 39 322477
จำนวนเตียง
90 เตียง

โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง เป็นโรงพยาบาลขนาด 50 เตียง (เตียงจดทะเบียน) และมีห้องตรวจ 12 ห้อง และห้องผ่าตัด 3 ห้องซึ่งดําเนินงานภายใต้บริษัท ธนราษฎร์ ทุ่งสง จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 56.43 ของทุนชําระแล้ว โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง ตั้งอยู่ที่ 88/8 หมู่ที่ 1 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิที่มีความสามารถรักษาโรคที่มีความซับซ้อนพร้อมทั้งอุปกรณ์การรักษาที่ทันสมัย ครบวงจร เปิดให้บริการทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในตลอด 24 ชั่วโมง

ที่ตั้ง
โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง
88/8 หมู่ที่ 1 ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 ประเทศไทย
โทรศัพท์
+66 74 200200
จำนวนเตียง
50 เตียง