โรงพยาบาลธนบุรี โรงพยาบาลธนบุรี 2 โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี และโรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี ได้รับประกาศนียบัตร รับรองคุณภาพ สถานพยาบาลที่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถาน พยาบาล (องค์การมหาชน)
โรงพยาบาลธนบุรี 2 ได้รับโลประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานให้บริการสาธารณประโยชน์ด้านการแพทย์ โครงการอบรมเพิ่ม ความรู้ด้านเทคโนโลยี ด้านรักษ์สิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่เหมาะสมกบผู้สูงอายุ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
โรงพยาบาลธนบุรี 2 ผานการรับรองคุณภาพด้านการจัดตั้งหออภิบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke unit) จากกรม การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
โครงการ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ได้รับรางวัล Environments For Aging Design Showcase 2018 จาก EFA Magazine ประเทศ สหรัฐอเมริกาในฐานะ 1 ใน 7 โครงการและเป็นโครงการเดียวจากเอเชีย ที่ถูกคัดเลือก จาก 36 โครงการที่เข้าเกณฑ์จากทั่วโลก ในฐานะโครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีความโดดเด่น และศักยภาพในการตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ ทั้งในด้านแนวคิดการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผู้อยูอาศัย ด้านความสวยงามและด้านนวัตกรรมอย่างลงตัว
โครงการ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม Best Senior Living Development หรือโครงการที่พักสำหรับ ผู้สูงอายุยอดเยี่ยม และได้รับรางวัลดีเด่น (Highly commended) สาขา Universal Design Development หรือโครงการที่ออกแบบได้โดดเด่นและมีศักยภาพในการตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้สูงอายุและคำนึงถึงประโยชน์การใช้สอยอย่างลงตัวจากงาน PropertyGuru Thailand Property Awards
โครงการ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ เมืองต้นแบบสุขภาพแห่งชุมชนวัยเกษียณและครอบครัว คว้ารางวัล เฟรนด์ลี่ ดีไซน์ อวอร์ดส์ 2019 (Friendly Design Awards 2019) จากมูลนิธิสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ผู้จัดงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่ 4 หรือ ไทยแลนด์ เฟรนด์ลี่ ดีไซน์ เอ็กโป 2019 ( Thailand Friendly Design Expo 2019) ในฐานะเป็นชุมชนและเป็นสถานที่ต้นแบบอารยสถาปัตย์ที่สร้างคุณประโยชน์แก่ส่วนร่วม เพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย ส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคของผู้พิการ ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้ที่ใช้รถเข็น ตลอดจนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย ให้สามารถเข้าถึงได้ และใช้ประโยชน์ได้ด้วยความสะดวก ทันสมัย ปลอดภัย เป็นธรรม ได้อยางทั่วถึงและเท่าเทียม
ศูนย์หัวใจ พัทลุง ธนบุรี ผ่านการรับรองคุณภาพจากสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็น หน่วยบริการ รักษา ฉีดสี สวนรักษาเส้นเลือดหัวใจ และ การผ่าตัดหัวใจ
โรงพยาบาลธนบุรี ได้รับประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพ HA ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ในการประชุม HA National Forum ครั้งที่ 20
โรงพยาบาลธนบุรี ได้รับรางวัล Platinum Hospital Quality Award จาก AIA ปี 2557
โรงพยาบาลธนบุรี ได้รับรางวัลด้านการบริหารจัดการทางการแพทย์ ดีเด่น จาก เมืองไทยประกันชีวิต ปี 2558
โรงพยาบาลธนบุรี ได้รับรางวัลความรวดเร็ว มีคุณภาพและเข้าใจความต้องการของลูกค้า จาก เมืองไทยประกันชีวิต 2558
โรงพยาบาลธนบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ การบริหารและบริการทางการแพทย์ยอดเยี่ยม จาก AZAY ปี 2558
โรงพยาบาลธนบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การให้บริการการตรวจสุขภาพยอดเยี่ยม จาก AZAY ปี 2558
โรงพยาบาลธนบุรี ได้รับรางวัล Service Appreciation Award จาก AZAY ปี 2559
โรงพยาบาลธนบุรี ได้รับการรับรองการจัดการพลังงานประจำปี 2556 สำหรับอาคารควบคุม TSIC-ID: 86101-0016 ด้าน ความครบถ้วนและถูกต้องตามกฏกระทรวงพลังงาน
โรงพยาบาลธนบุรี ได้รับการรับรองคุณภาพน้ำประปา ตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลกปี 1993
โรงพยาบาลธนบุรี รางวัล Hospital of the Year จากงาน The Healthcare Asia Awards 2019 ประเทศสิงคโปร์
โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง รางวัล Clinical Service Initiative of the Year จากงาน The Healthcare Asia Awards 2019 ประเทศสิงคโปร์