บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยคำนึงถึงสถานะทางการเงิน กระแสเงินสด สภาพคล่อง แผนการลงทุน และปัจจัยอื่นๆ ตามความเห็นสมควรของคณะกรรมการบริษัท และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย กฎระเบียบ หรือคำวินิจฉัยที่เกี่ยวข้อง โดยมติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป

วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภท เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย รอบผลประกอบการ
15 ก.พ. 2565 22 มี.ค. 2565 27 พ.ค. 2565 เงินปันผล 0.50 บาท 01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564
26 ม.ค. 2565 11 ก.พ. 2565 25 ก.พ. 2565
เงินปันผล 0.40 บาท 01 ม.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564
23 ก.พ. 2564 12 มี.ค. 2564 21 พ.ค. 2564 เงินปันผล 0.30 บาท 01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563
24 เม.ย. 2563 12 มี.ค. 2563 14 พ.ค. 2563 เงินปันผล 0.30 บาท 01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
13 ส.ค. 2562 27 ส.ค. 2562 12 ก.ย. 2562 เงินปันผล 0.10 บาท 01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
21 ก.พ. 2562 03 พ.ค. 2562 23 พ.ค. 2562 เงินปันผล 0.35 บาท 01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561
22 ก.พ. 2561 08 มี.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 เงินปันผล 0.40 บาท 01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560