THG เล็งเห็นโอกาสการเติบโตของธุรกิจศูนย์แพทย์เฉพาะทาง จึงได้ก่อตั้ง บจก. ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี ดําเนินธุรกิจรับจ้างเหมาบริหารศูนย์หัวใจให้แก่สถานพยาบาล ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จัดหาทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจที่มีชื่อเสียงเพื่อความพร้อมในการดูแลรักษา ในปี 2562 ได้ดําเนินธุรกิจรับจ้างเหมาบริการการรักษาพยาบาลโรคหัวใจ 3 โครงการ ได้แก่


ธุรกิจรับจ้างเหมาบริหารศูนย์หัวใจโรงพยาบาลธนบุรี แบ่งเป็น 3 ศูนย์ดังนี้

เปิดให้บริการเมื่อ 26 มิถุนายน 2560 โดยบริษัท ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลธนบุรี จํากัด เป็นผู้รับจ้างเหมาบริการโครงการศูนย์หัวใจ มีหน้าที่จัดหาทีมแพทย์เฉพาะทาง และบริหารจัดการตารางเวลาการทํางานของแพทย์ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยด้านหัวใจและหลอดเลือดอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและขยายหลอดเลือด หอพักผู้ป่วยโรคหัวใจ ซึ่งมีจํานวนเตียงทั้งหมด 9 เตียง พร้อมดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจนับตั้งแต่การตรวจรักษาในระยะเริมต้นจนถึงการรักษาที่มีความละเอียดซับซ้อนขั้นสูงตลอด 24 ชั่วโมง

ที่ตั้ง
คลีนิคศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี 2
43/4 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 ประเทศไทย
โทรศัพท์
+66 24 872100
จำนวนเตียง
95 เตียง

เป็นความร่วมมือของคณะผู้บริหาร โรงพยาบาลพัทลุง และ บจก. ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี การรับจ้างเหมาบริการและควบคุมคุณภาพการทํางานด้วยความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์เฉพาะทาง คลินิกศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลพัทลุง เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 17 เดือนเมษายน 2561 และได้รับอนุมัติจากสํานักงานประกันสุขภาพแห่งชาติให้รักษาผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ เมื่อวันที่ 1 เดือนตุลาคม 2561 โดยบริษัทดําเนินการรักษาการทําหัตถการผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจและโรคหัวใจขาดเลือด ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและขยายหลอดเลือด หอพักผู้ป่วยโรคหัวใจ ซึ่งมีจํานวนเตียงทั้งหมด 11 เตียง

ที่ตั้ง
คลีนิคศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลพัทลุง
421 ถนนราเมศวร์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000 ประเทศไทย
โทรศัพท์
+66 74 609500
จำนวนเตียง
11 เตียง

บจก. ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเข้ารับบริหารศูนย์หัวใจให้กับศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน (เดิมชื่อโรงพยาบาลชลประทาน) ในสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อบริการดูแลรักษาคนไข้ที่มีอาการเกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือด ทั้งยังเป็นการพัฒนาห้องปฏิบัติการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการแพทย์อีกด้วย ศูนย์หัวใจ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน เปิดให้บริการเมื่อเดือนมีนาคม 2564 โดยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเพิมอัตราการรอดชีวิตของคนไข้ สามารถรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบครบวงจร เช่น การตรวจคลื่นไฟฟ้า การใส่ขดลวดเพื่อขยายหลอดเลือดหัวใจ การผ่าตัดลิ้นหัวใจรั่ว ปัจจุบันมีจํานวนเตียงทั้งหมด 7 เตียง

ที่ตั้ง
ศูนย์หัวใจ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์
02 502 2345 ต่อ 4448, 4449
โทรศัพท์ศูนย์ประสานโรคหัวใจ
096 075 3330, 061 989 9554
จำนวนเตียง
28 เตียง