THG ได้ก่อตั้ง บจก. ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี ดำเนินธุรกิจรับจ้างเหมาบริหารศูนย์หัวใจให้แก่สถานพยาบาล ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จัดหาทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจที่มีชื่อเสียงเพื่อความพร้อมในการดูแลรักษา ในปี 2561 ได้ดำเนินธุรกิจรับจ้างเหมาบริการการรักษาพยาบาลโรคหัวใจ 3 โครงการ ได้แก่


ธุรกิจรับจ้างเหมาบริหารศูนย์หัวใจโรงพยาบาลธนบุรี แบ่งเป็น 3 ศูนย์ดังนี้

ดำเนินการภายใต้สัญญาร่วมให้การรักษาพยาบาลด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดกับ บจก. โรงพยาบาลภัทร โดย THG มีหน้าที่จัดหาทีมแพทย์เฉพาะทางและบริหารจัดการตารางเวลาการทำงานของแพทย์ โดยศูนย์หัวใจแห่งนี้เปิดให้บริการเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 ประกอบด้วยห้องสวนหลอดเลือดหัวใจ พร้อมเครื่องมือทันสมัย ครบวงจร ดูแลด้วยแพทย์อายุรกรรมหัวใจที่เชี่ยวชาญการสวนหัวใจ แพทย์ผ่าตัดหัวใจพร้อมทีมงานที่ได้รับการอบรมและฝึกฝนเป็นพิเศษในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ มีหอพักผู้ป่วยโรคหัวใจ และหอพักผู้ป่วยโรคหัวใจพิเศษ 18 เตียง และ หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ (CCU) 6 เตียง พร้อมดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจนับตั้งแต่การตรวจรักษาในระยะเริ่มต้นจนถึงการรักษาที่มีความละเอียดซับซ้อนขั้นสูงตลอด 24 ชั่วโมง

ที่ตั้ง
คลินิกศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลภัทร – ธนบุรี
32/410 ม.6 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ประเทศไทย
โทรศัพท์
+66 29 018400-8
จำนวนเตียง
100 เตียง

เปิดให้บริการเมื่อ 26 มิถุนายน 2560 โดย บจก. ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลธนบุรี จำกัด เป็นผู้รับจ้างเหมาบริการโครงการศูนย์หัวใจ มีหน้าที่จัดหาทีมแพทย์เฉพาะทาง และบริหารจัดการตารางเวลาการทำงานของแพทย์ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยด้านหัวใจและหลอดเลือดอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

ที่ตั้ง
คลีนิคศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี 2
43/4 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 ประเทศไทย
โทรศัพท์
+66 24 872100
จำนวนเตียง
95 เตียง

เป็นความร่วมมือของคณะผู้บริหาร โรงพยาบาลพัทลุง และ บจก. ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี การรับจ้างเหมาบริการและควบคุมคุณภาพการทำงานด้วยความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์เฉพาะทาง คลินิกศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลพัทลุง เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 17 เดือนเมษายน 2561 และได้รับอนุมัติจากสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติให้รักษาผู้ป่วยสิทธิ์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ เมื่อวันที่ 1 เดือนตุลาคม 2561 โดยบริษัทดำเนินการรักษาการทำหัตถการผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจและโรคหัวใจขาดเลือด ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและขยายหลอดเลือด หอพักผู้ป่วยโรคหัวใจ ซึ่งมีจำนวนเตียงทั้งหมด 11 เตียง

ที่ตั้ง
คลีนิคศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลพัทลุง
421 ถนนราเมศวร์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000 ประเทศไทย
โทรศัพท์
+66 74 609500
จำนวนเตียง
11 เตียง