โรงพยาบาลธนบุรี โรงพยาบาลธนบุรี 2 โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี และโรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี ได้รับประกาศนียบัตร รับรองคุณภาพ สถานพยาบาลที่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
โรงพยาบาลธนบุรี 2 ผ่านการรับรองคุณภาพด้านการจัดตั้งหออภิบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke unit) จากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์หัวใจ พัทลุง ธนบุรี ผ่านการรับรองคุณภาพ จาก สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นหน่วยบริการ รักษา ฉีดสี สวนรักษาเส้นเลือดหัวใจ และ การผ่าตัดหัวใจ