บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการเป็นแบบอย่างที่ดี และพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งพัฒนาธุรกิจให้เติบโตควบคู่ ไปกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสังคมและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ คู่แข่งขัน ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อกระบวนการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างมี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนในระยะยาว บริษัทฯ มุ่งหวังให้ภาคธุรกิจสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นสุข และพัฒนายกระดับความเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกัน เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ประกอบด้วยทั้งส่วนที่เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจปกติ (in-process) และส่วนที่นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจปกติ (after-process)

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงได้นำความเชี่ยวชาญในธุรกิจมาบูรณาการกับความรับผิดชอบทางสังคม เพื่อกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงาน สร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจและสังคมดังวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะนำไปสู่ความเติบโตในธุรกิจอย่างยั่งยืน ดังนี้

ดาวน์โหลด