บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

34/1 ถนนอิสรภาพ บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดต่อ

นางสาวศิริพร ไวรุ่งเรืองกุล
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์
02 472 2000 ต่อ 2785
อีเมล์