ชื่อย่อหุ้น
THG
ราคาหลักทรัพย์
27.00 THB
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.50 (-1.82%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
806,800
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
21,865,125

ข้อมูลทางการเงิน

รายได้รวม สำหรับปี 2561

6,579
ล้านบาท
รายได้จากธุรกิจให้บริการทางการแพทย์
492
ล้านบาท
รายได้จากธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์
23
ล้านบาท
รายได้จากธุรกิจอื่นๆ
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2562
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2562
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
12 พฤศจิกายน 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
ข่าวแจ้งสื่อมวลชน
11 มิถุนายน 2562
กลุ่ม บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป รับรางวัลระดับเอเชีย
ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์
29 พฤศจิกายน 2562
THG ครึ่งปีหลังผลงานสดใส รพ.ใหม่ในเครือเริ่มทำกำไร

เอกสารเผยแพร่และดาวน์โหลด

Fact sheet ไตรมาสที่ 2/2562
เอกสารนำเสนอสำหรับผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2562
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2562
รายงานประจำปี 2561

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิผู้ถือหุ้นและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือห้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
อ่านเพิ่มเติม
อีเมล์รับข่าวสาร
อ่านเพิ่มเติม