ชื่อย่อหุ้น
THG
ราคาหลักทรัพย์
19.10 THB
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.20 (1.06%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
155,900
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
2,974,690

ข้อมูลทางการเงิน

รายได้รวม สำหรับปี 2562

7,461
ล้านบาท
รายได้จากธุรกิจให้บริการทางการแพทย์
756
ล้านบาท
รายได้จากธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์
15
ล้านบาท
รายได้จากธุรกิจอื่นๆ
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2563
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2563
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
13 กรกฎาคม 2563
รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563
ข่าวแจ้งสื่อมวลชน
10 สิงหาคม 2563
THG - คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ลงนามเอ็มโอยู จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านบริการทางการแพทย์ คิดค้น Health Tech ยกระดับโรงพยาบาลสู่ Smart Hospital รับโอกาสไทยเป็นเมดิคัลฮับของภู
ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์
30 กรกฎาคม 2563
ลงนามความร่วมมือโครงการผลิตพืชกัญชาเพื่อใช้ในการวิจัย และรักษาผู้ป่วย

เอกสารเผยแพร่และดาวน์โหลด

Fact sheet ไตรมาสที่ 1/2563
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2563
รายงานประจำปี 2562

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิผู้ถือหุ้นและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือห้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
อ่านเพิ่มเติม
อีเมล์รับข่าวสาร
อ่านเพิ่มเติม