ชื่อย่อหุ้น
THG
ราคาหลักทรัพย์
33.25 THB
เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
310,200
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
10,300,100

ข้อมูลทางการเงิน

รายได้รวม สำหรับปี 2563

6,913
ล้านบาท
รายได้จากธุรกิจให้บริการทางการแพทย์
386
ล้านบาท
รายได้จากธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์
16
ล้านบาท
รายได้จากธุรกิจอื่นๆ
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2564
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
20 กันยายน 2564
แจ้งเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยง
ข่าวแจ้งสื่อมวลชน
14 กันยายน 2564
THG รับมอบเครื่อง Oxygen High Flow จากโครงการหลักทรัพย์ธนชาตร่วมใจสู้ภัยวิกฤตโควิด-19
ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์
14 ตุลาคม 2564
สร้างภูมิคุ้มกัน ฝ่าภัยโควิด สัมมนา 'ประชาชาติธุรกิจ' รับ New Normal

เอกสารเผยแพร่และดาวน์โหลด

Fact sheet ไตรมาสที่ 4/2563
รายงานประจำปี 2563

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิผู้ถือหุ้นและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือห้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
อ่านเพิ่มเติม
อีเมล์รับข่าวสาร
อ่านเพิ่มเติม