ชื่อย่อหุ้น
THG
ราคาหลักทรัพย์
17.70 THB
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.10 (-0.56%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
205,500
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
3,640,850

ข้อมูลทางการเงิน

รายได้รวม สำหรับปี 2561

6,579
ล้านบาท
รายได้จากธุรกิจให้บริการทางการแพทย์
492
ล้านบาท
รายได้จากธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์
23
ล้านบาท
รายได้จากธุรกิจอื่นๆ
งบการเงิน ประจำปี 2562
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2562
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
16 มีนาคม 2563
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ทางเว็บไซด์ของบริษัทฯ
ข่าวแจ้งสื่อมวลชน
28 กุมภาพันธ์ 2563
THG กวาดรายได้รวมปี 62 ที่ 8,232 ล้านบาท เติบโต 16% จากผลตอบรับดีจากคนไข้ รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง และรับรู้รายได้จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้
ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์
03 มีนาคม 2563
เรียงคนมาเป็นข่าว: เปิดรพ.

เอกสารเผยแพร่และดาวน์โหลด

Fact sheet ไตรมาสที่ 3/2562
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2562
รายงานประจำปี 2561

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิผู้ถือหุ้นและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือห้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
อ่านเพิ่มเติม
อีเมล์รับข่าวสาร
อ่านเพิ่มเติม