ชื่อย่อหุ้น
THG
ราคาหลักทรัพย์
62.25 THB
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.75 (1.22%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5,156,654
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
321,016,475

ข้อมูลทางการเงิน

รายได้รวม สำหรับปี 2564

10,415
ล้านบาท
รายได้จากธุรกิจให้บริการทางการแพทย์
410
ล้านบาท
รายได้จากธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์
23
ล้านบาท
รายได้จากธุรกิจอื่นๆ
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2565
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
15 มิถุนายน 2565
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2565
ข่าวแจ้งสื่อมวลชน
09 ธันวาคม 2564
THG รับโล่ โครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย”
ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์
17 พฤษภาคม 2565
'ทีเอชจี' รุกลงทุนธุรกิจใหม่

เอกสารเผยแพร่และดาวน์โหลด

Fact sheet ไตรมาสที่ 4/2564
เอกสารนำเสนอผลประกอบการ ประจำปี 2564
เอกสารนำเสนอสำหรับผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2565
รายงานประจำปี 2564

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิผู้ถือหุ้นและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือห้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
อ่านเพิ่มเติม
อีเมล์รับข่าวสาร
อ่านเพิ่มเติม