ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ

ธุรกิจให้บริการทางการแพทย์

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจรักษาพยาบาลในประเทศและต่างประเทศ โดยดําเนินงานผ่านบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

อ่านเพิ่มเติม
ธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์

เป็นธุรกิจที่ให้บริการดูแลสุขภาพนอกเหนือจากการรักษาในสถานพยาบาล เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการที่ต้องการดูแลสุขภาพ

อ่านเพิ่มเติม
ธุรกิจอื่นๆ

ดำเนินการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารโรงพยาบาลทั้งสำหรับ โรงพยาบาลในเครือและลูกค้าที่เป็นโรงพยาบาลรัฐและเอกชนหลายแห่งในประเทศ

อ่านเพิ่มเติม