หมายเหตุ: กำไรสุทธิในปี 2561 และ ไตรมาส 3/2563 รวมรายการพิเศษ
  งบการเงินรวม
งบกำไรขาดทุน  (ล้านบาท) ปี 2562 ปี 2563 ไตรมาส 2/2564 % เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน
รายได้จากธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ 7,461 6,913 1,797 19.4%
รายได้จากธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์ 756 386 102 41.7%
รายได้จากธุรกิจอื่นๆ 15 16 7 133.3%
รายได้รวม 8,232 7,315 1,906 20.6%
ต้นทุนธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ (5,861) (5,459) (1,330) 5.8%
ต้นทุนธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์ (492) (278) (79) 58.0%
ต้นทุนธุรกิจอื่นๆ (13) (11) (4) 33.3%
ต้นทุนรวม (6,366) (5,748) (1,413) 7.9%
กำไรขั้นต้น 1,866 1,567 493 82.6%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (1,397) (1,405) (342) -0.3%
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) 1,419 1,157 402 221.6%
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) (ไม่รวมรายการพิเศษ) 1,236 1,138 411 228.8%
ต้นทุนทางการเงิน (216) (281) (72) 12.5%
กำไรสำหรับงวด 459 22 72 149.7%
กำไรสำหรับงวด (ไม่รวมรายการพิเศษ) 314 (63) 79 154.5%
กำไรสุทธิ - บริษัทใหญ่ 462 62 84 166.7%
กำไรสุทธิ - บริษัทใหญ่ (ไม่รวมรายการพิเศษ) 311 (23) 91 172.2%
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ปี 2562 ปี 2563 ไตรมาส 2/2564  
อัตรากำไรขั้นต้น 22.7% 21.4% 25.9%
อัตรากำไร EBITDA 17.2% 15.8% 21.1%
อัตรากำไร EBITDA (ไม่รวมรายการพิเศษ) 15.0% 15.6% 21.6%
อัตรากำไรสุทธิ - บริษัทใหญ่ 5.6% 0.9% 4.4%
อัตรากำไรสุทธิ - บริษัทใหญ่ (ไม่รวมรายการพิเศษ) 3.8% -0.3% 4.8%
งบแสดงฐานะทางการเงิน  (ล้านบาท) สิ้นปี 2562 สิ้นปี 2563 สิ้นไตรมาส 2/2564 % เปลี่ยนแปลงจากสิ้นปี 2563
สินทรัพย์หมุนเวียน 5,025 4,892 5,213 6.6%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 15,260 15,388 15,397 0.1%
สินทรัพย์รวม 20,285 20,280 20,610 1.6%
หนี้สินหมุนเวียน 5,127 5,043 6,235 23.6%
หนี้สินไม่หมุนเวียน 6,376 6,906 6,397 -7.4%
หนี้สินรวม 11,503 11,949 12,632 5.7%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 8,782 8,331 7,978 -4.2%
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ปี 2562 ปี 2563 ไตรมาส 2/2564
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.0 1.0 0.8
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.2 1.6 1.7
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.5 0.4 0.4
อ้ตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 5.6 0.8 (0.3)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.3 1.5 1.7
อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อ EBITDA (เท่า) 6.3 8.7 8.6
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR) (เท่า) 2.2 1.4 1.0
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า) 3.7 1.2 0.2

หมายเหตุ รายการพิเศษ (แสดงจำนวนเงินก่อนภาษีเงินได้) ได้แก่

1) กำไรพิเศษจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ บมจ.โรงพยาบาลราชธานี ในไตรมาส 2/2562 จำนวน 278 ล้านบาท
2) การตั้งสำรองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ในไตรมาส 2/2562 จำนวน 96 ล้านบาท สำหรับงบการเงินรวม และ 78 ล้านบาทสำหรับงบเฉพาะกิจการ
3) กำไรพิเศษจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า-โรงพยาบาล Welly ในประเทศจีน จำนวน 19 ล้านบาท สำหรับงบการเงินรวม และขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า-โรงพยาบาล Welly ในประเทศจีน จำนวน 236 ล้านบาท สำหรับงบเฉพาะกิจการในไตรมาส 1/2563
4) ภาษีเงินได้ลดลงจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า-โรงพยาบาล Welly ในประเทศจีน จำนวน 67 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2563
5) การกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของดอกเบี้ยค้างรับ-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 45 ล้านบาท ในไตรมาส 2/2563
6) ค่าใช้จ่ายจากการสิ้นสุดสัญญารับจ้างบริหารโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งสุทธิจากภาษีเงินได้นิติบุคคล 7 ล้านบาท ในไตรมาส 2/2564