หมายเหตุ: กำไรสุทธิในปี 2561 และ ไตรมาส 3/2562 รวมรายการพิเศษ
เงื่อนไขสัญญาเงินกู้ กำหนดอัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ย ต่อ EBITDA ไม่เกิน 6 เท่า
  งบการเงินรวม
งบกำไรขาดทุน  (ล้านบาท) ปี 2560 ปี 2561 ไตรมาส 3/2562 % เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน
รายได้จากธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ 6,172 6,579 2,071 11.3%
รายได้จากธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์ 414 492 163 127.4%
รายได้จากธุรกิจอื่นๆ 26 23 1 (50.0%)
รายได้รวม 6,612 7,094 2,235 17.4%
ต้นทุนธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ (4,488) (4,834) (1,505) 19.2%
ต้นทุนธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์ (277) (336) (112) 123.1%
ต้นทุนธุรกิจอื่นๆ (16) (15) (3) (9.0%)
ต้นทุนรวม (4,781) (5,185) (1,620) 24.3%
กำไรขั้นต้น 1,830 1,909 615 1.0%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (1,005) (1,379) (383) 12.3%
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) 1,147 1,094 408 18.5%
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) (ไม่รวมรายการพิเศษ)   1,013 408 8.9%
ต้นทุนทางการเงิน (161) (144) (57) 41.0%
กำไรสำหรับงวด 565 367 150 12.8%
กำไรสำหรับงวด (ไม่รวมรายการพิเศษ)   302 150 (14.0%)
กำไรสุทธิ - บริษัทใหญ่ 554 348 326 16.6%
กำไรสุทธิ - บริษัทใหญ่ (ไม่รวมรายการพิเศษ)   283 148 (12.3%)
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ปี 2560 ปี 2561 ไตรมาส 3/2562  
อัตรากำไรขั้นต้น 27.7% 26.9% 27.5%  
อัตรากำไร EBITDA 17.4% 15.4% 18.3%  
อัตรากำไร EBITDA (ไม่รวมรายการพิเศษ)   14.3% 18.3%  
อัตรากำไรสุทธิ - บริษัทใหญ่ 8.4% 4.9% 6.6%  
อัตรากำไรสุทธิ - บริษัทใหญ่ (ไม่รวมรายการพิเศษ)   4.0% 6.6%  
งบแสดงฐานะทางการเงิน  (ล้านบาท) สิ้นปี 2560 สิ้นปี 2561 30 กันยายน 2562 % เปลี่ยนแปลงจากสิ้นปี 2561
สินทรัพย์หมุนเวียน 2,615 4,268 5,029 17.8%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 11,395 13,659 15,128 10.8%
สินทรัพย์รวม 14,010 17,927 20,157 12.4%
หนี้สินหมุนเวียน 1,279 5,325 6,363 19.5%
หนี้สินไม่หมุนเวียน 4,066 3,876 5,100 31.6%
หนี้สินรวม 5,345 9,201 11,463 24.6%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 8,665 8,726 8,694 (0.4%)
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ปี 2560 ปี 2561 30 กันยายน 2562  
อัตราส่วนสภาพคล่อง 2.0 0.8 0.8  
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.9 3.9 4.3  
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.6 0.5 0.5  
อ้ตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 8.3 4.2 4.8  
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.6 1.1 1.3  
อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อ EBITDA 3.2 5.7 9.8  
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR) (เท่า) 4.4 2.0 1.7  
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า) 5.3 4.4 4.3  

หมายเหตุ รายการพิเศษ ได้แก่

1) กำไรพิเศษจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ บจ. ราชธานีโรจนะ ในไตรมาส 1/2561
2) รายได้อื่นจากการตัดภาษีค้างนาน ในไตรมาส 1/2561
3) กำไรพิเศษจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ บมจ.ราชธานี ในไตรมาส 2/2562
4) การตั้งสำรองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ในไตรมาส 2/2562