หมายเหตุ: กำไรสุทธิในปี 2561 และ ไตรมาส 3/2563 รวมรายการพิเศษ
  งบการเงินรวม
งบกำไรขาดทุน  (ล้านบาท) ปี 2562 ปี 2563 2564 % เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน
รายได้จากธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ 7,461 6,913 10,415 50.70%
รายได้จากธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์ 756 386 410 6.20%
รายได้จากธุรกิจอื่นๆ 15 16 23 43.80%
รายได้รวม 8,232 7,315 10,848 48.30%
ต้นทุนธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ (5,861) (5,459) (7,083) 29.70%
ต้นทุนธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์ (492) (278) (309) 11.20%
ต้นทุนธุรกิจอื่นๆ (13) (11) (14) 27.30%
ต้นทุนรวม (6,366) (5,748) (7,406) 28.80%
กำไรขั้นต้น 1,866 1,567 3,442 119.70%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (1,397) (1,405) (1,566) 11.50%
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) 1,419 1,157 2,977 157.30%
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) (ไม่รวมรายการพิเศษ) 1,236 1,138 3,019 165.30%
ต้นทุนทางการเงิน (216) (281) (299) 6.40%
กำไรสำหรับงวด 459 22 1,357 6068.20%
กำไรสำหรับงวด (ไม่รวมรายการพิเศษ) 314 (63) 1,393 2311.10%
กำไรสุทธิ - บริษัทใหญ่ 462 62 1,337 2056.50%
กำไรสุทธิ - บริษัทใหญ่ (ไม่รวมรายการพิเศษ) 311 (23) 1,373 6069.60%
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ปี 2562 ปี 2563 2564  
อัตรากำไรขั้นต้น 22.7% 21.4% 31.7%
อัตรากำไร EBITDA 17.2% 15.8% 27.4%
อัตรากำไร EBITDA (ไม่รวมรายการพิเศษ) 15.0% 15.6% 27.8%
อัตรากำไรสุทธิ - บริษัทใหญ่ 5.6% 0.9% 12.3%
อัตรากำไรสุทธิ - บริษัทใหญ่ (ไม่รวมรายการพิเศษ) 3.8% -0.3% 12.7%
งบแสดงฐานะทางการเงิน  (ล้านบาท) สิ้นปี 2562 สิ้นปี 2563 สิ้นสุดปี 3/2564 % เปลี่ยนแปลงจากสิ้นปี 2563
สินทรัพย์หมุนเวียน 5,025 4,892 7,019 43.50%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 15,260 15,388 16,780 9.00%
สินทรัพย์รวม 20,285 20,280 23,799 17.40%
หนี้สินหมุนเวียน 5,127 5,043 8,734 73.20%
หนี้สินไม่หมุนเวียน 6,376 6,906 5,447 -21.10%
หนี้สินรวม 11,503 11,949 14,181 18.70%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 8,782 8,331 9,618 15.40%
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ปี 2562 ปี 2563 2564
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.0 1.0 0.8
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.2 1.6 9.2
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.5 0.4 0.5
อ้ตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 5.6 0.8 15.7
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.3 1.5 1.5
อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อ EBITDA (เท่า) 6.3 8.7 3.5
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR) (เท่า) 2.2 1.4 2.4
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า) 3.7 1.2 6.8

หมายเหตุ รายการพิเศษ (แสดงจำนวนเงินก่อนภาษีเงินได้) ได้แก่

1) กำไรพิเศษจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า-โรงพยาบาล Welly ในประเทศจีน จำนวน 19 ล้านบาท สำหรับงบการเงินรวม และขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า-โรงพยาบาล Welly ในประเทศจีน จำนวน 236 ล้านบาท สำหรับงบเฉพาะกิจการ ในไตรมาส 1/2563
2) การตั้งภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า-โรงพยาบาล Welly ในประเทศจีน จำนวน 67 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2563
3) ค่าใช้จ่ายจากการสิ้นสุดสัญญารับจ้างบริหารโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งสุทธิจากภาษีเงินได้นิติบุคคล 28 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2564 และไตรมาส 2/2564 จำนวน 21 ล้านบาท และ 7 ล้านบาท ตามลำดับ