หมายเหตุ: กำไรสุทธิในปี 2561 และ ไตรมาส 2/2562 รวมรายการพิเศษ
เงื่อนไขสัญญาเงินกู้ กำหนดอัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ย ต่อ EBITDA ไม่เกิน 6 เท่า
  งบการเงินรวม
งบกำไรขาดทุน  (ล้านบาท) ปี 2560 ปี 2561 ไตรมาส 2/2562 % เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน
รายได้จากธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ 6,172 6,579 1,747 11.1%
รายได้จากธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์ 414 492 258 155.4%
รายได้จากธุรกิจอื่นๆ 26 23 4 100.0%
รายได้รวม 6,612 7,094 2,009 19.9%
ต้นทุนธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ (4,488) (4,834) (1,503) 27.8%
ต้นทุนธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์ (277) (336) (154) 133.3%
ต้นทุนธุรกิจอื่นๆ (16) (15) (4) 0.0%
ต้นทุนรวม (4,781) (5,185) (1,661) 33.3%
กำไรขั้นต้น 1,830 1,909 348 (18.9%)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (1,005) (1,379) (336) 4.3%
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) 1,147 1,094 476 91.2%
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) (ไม่รวมรายการพิเศษ)   1,013 293 17.7%
ต้นทุนทางการเงิน (161) (144) (48) 33.3%
กำไรสำหรับงวด 565 367 219 204.2%
กำไรสำหรับงวด (ไม่รวมรายการพิเศษ)   302 73 1.4%
กำไรสุทธิ - บริษัทใหญ่ 554 348 224 211.1%
กำไรสุทธิ - บริษัทใหญ่ (ไม่รวมรายการพิเศษ)   283 73 1.4%
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ปี 2560 ปี 2561 ไตรมาส 2/2562  
อัตรากำไรขั้นต้น 27.7% 26.9% 23.9%  
อัตรากำไร EBITDA 17.4% 15.4% 10.0%  
อัตรากำไร EBITDA (ไม่รวมรายการพิเศษ)   14.3% 14.6%  
อัตรากำไรสุทธิ - บริษัทใหญ่ 8.4% 4.9% 5.8%  
อัตรากำไรสุทธิ - บริษัทใหญ่ (ไม่รวมรายการพิเศษ)   4.0% 3.6%  
งบแสดงฐานะทางการเงิน  (ล้านบาท) สิ้นปี 2560 สิ้นปี 2561 30 มิถุนายน 2562 % เปลี่ยนแปลงจากสิ้นปี 2561
สินทรัพย์หมุนเวียน 2,615 4,268 4,927 15.4%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 11,395 13,659 14,699 7.6%
สินทรัพย์รวม 14,010 17,927 19,626 9.5%
หนี้สินหมุนเวียน 1,279 5,325 7,511 41.1%
หนี้สินไม่หมุนเวียน 4,066 3,876 3,519 (9.2%)
หนี้สินรวม 5,345 9,201 11,030 19.9%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 8,665 8,726 8,596 (1.5%)
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ปี 2560 ปี 2561 30 มิถุนายน 2562  
อัตราส่วนสภาพคล่อง 2.0 0.8 0.7  
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.9 3.9 3.6  
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.6 0.5 0.5  
อ้ตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 8.3 4.2 4.3  
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.6 1.1 1.3  
อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อ EBITDA 3.2 5.7 7.0  
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR) (เท่า) 4.4 2.0 1.5  
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า) 5.3 4.4 3.8  

หมายเหตุ รายการพิเศษ ได้แก่

1) กำไรพิเศษจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ บจ. ราชธานีโรจนะ ในไตรมาส 1/2561
2) รายได้อื่นจากการตัดภาษีค้างนาน ในไตรมาส 1/2561
3) กำไรพิเศษจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ บมจ.ราชธานี ในไตรมาส 2/2562
4) การตั้งสำรองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ในไตรมาส 2/2562