บริษัท โมดูลล่า ซอฟท์แวร์ เอ็กซ์เปอร์ตีส จำกัด ดำเนินการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารโรงพยาบาล ทั้งสำหรับ โรงพยาบาลในเครือและลูกค้าที่เป็นโรงพยาบาลรัฐและเอกชนหลายแห่งในประเทศ ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ในระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบโรงพยาบาลมามากกว่า 20 ปี ทำให้ระบบซอฟต์แวร์ของโรงพยาบาลได้รับการพัฒนาให้ ทันสมัยตามเทคโนโลยีใหม่อยู่เสมอ โดยระบบสามารถรองรับการทำงานครอบคลุมทุกแผนกในโรงพยาบาล และรองรับการ เชื่อมโยงข้อมูลกบระบบงานอื่นๆ

ที่ตั้ง
บริษัท โมดูลล่า ซอฟท์แวร์ เอ็กซ์เปอร์ตีส จำกัด
667/15 อาคารอรรถบูรณ์ ชั้น 3 ห้อง 302 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 ประเทศไทย
โทรศัพท์
+66 28 825173