บจก. โมดูลล่าซอฟท์แวร์เอ็กซ์เปอร์ตีส ดําเนินการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารโรงพยาบาล ทั้งสําหรับ โรงพยาบาลในเครือและลูกค้าที่เป็นโรงพยาบาลรัฐและเอกชนหลายแห่งในประเทศ ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญและ มีประสบการณ์ในระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบโรงพยาบาลมามากกว่า 20 ปี ทําให้ระบบซอฟต์แวร์ของโรงพยาบาล ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยตามเทคโนโลยีใหม่อยู่เสมอ โดยระบบสามารถรองรับการทํางานครอบคลุมทุกแผนกใน โรงพยาบาล และรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงานอื่น ๆ

ที่ตั้ง
บริษัท โมดูลล่า ซอฟท์แวร์ เอ็กซ์เปอร์ตีส จำกัด
667/15 อาคารอรรถบูรณ์ ชั้น 3 ห้อง 302 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 ประเทศไทย
โทรศัพท์
+66 28 825173