รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2562 มีดังนี้

ลำดับ รายชื่อ จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน (ร้อยละ)
1. นาง จารุวรรณ วนาสิน 107,976,162 12.72
2. นาง ณวรา วนาสิน 49,872,663 5.87
3. นายแพทย์ อำนวย อุนนะนันทน์ 43,510,970 5.12
4. WJ INTERNATIONAL HOSPITAL MANAGEMENT COMPANY LIMITED 60,000,000 7.07
5. บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 26,844,500 3.16
6. Global Health Investment Co., Ltd. 21,413,340 2.52
7. คุณหญิง ส่องแสง เมฆสวรรค์ 20,046,582 2.36
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 14,860,279 1.75
9. นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ 14,786,000 1.74
10. นาย อาษา เมฆสวรรค์ 9,361,755 1.10

แหล่งที่มา: https://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=THG&ssoPageId=6&language=th&country=TH