รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564 มีดังนี้

ลำดับ รายชื่อ จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน (ร้อยละ)
1. บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 145,971,739 17.19
2. นาง จารุวรรณ วนาสิน 118,489,119 13.96
3. นายแพทย์ อำนวย อุนนะนันทน์ 43,882,670 5.17
4. นาย อาษา เมฆสวรรค์ 29,794,737 3.51
5. นาง ณวรา วนาสิน 28,720,363 3.38
6. นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ 18,259,500 2.15
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 15,147,902 1.78
8. Global Health Investment Co., Ltd 11,413,340 1.34
9. บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด 8,695,656 1.02
10. นาย ศิธา เมฆสวรรค์ 8,415,063 0.99