รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 23 มีนาคม 2565 มีดังนี้

ลำดับ รายชื่อ จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน (ร้อยละ)
1. บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 178,489,544 21.06
2. นาง จารุวรรณ วนาสิน 121,939,119 14.39
3. นายแพทย์ อำนวย อุนนะนันทน์ 43,882,670 5.18
4. บริษัท ราชธานีพัฒนาการ (2014) จำกัด 41,029,200 4.84
5. นาง ณวรา วนาสิน 40,800,363 4.81
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 29,856,066 3.52
7. นาย อาษา เมฆสวรรค์ 28,664,737 3.38
8. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 16,143,350 1.90
9. นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ 14,259,500 1.68
10. บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด 8,695,656 1.03