ประจำปี ผลประเมิน CG Level (คะแนนเต็ม 5)
2563 ดีมาก
2562 ดีมาก
2561 ดี