THG เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรปกครองท้องถิ่นในการรับจ้างบริหารจัดการโรงพยาบาลกับโรงพยาบาลในภาครัฐที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ โดย THG ได้เข้าทำสัญญารับจ้างเหมาบริการเพื่อบริหารและดำเนินงานโรงพยาบาลในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นจำนวน 1 แห่ง ได้แก่

  • โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ขนาด 129 เตียง (เตียงจดทะเบียน) โดยมีเตียงให้บริการจำนวน 125 เตียงให้บริการ มีเป้าหมายในการเป็นโรงพยาบาลของประชาชนที่ให้บริการคุณภาพเป็นเลิศระดับประเทศและสร้างความประทับใจทุกครั้งแก่ผู้รับบริการ

ด้วยความพร้อมทางด้านแพทย์และบุคลากรที่มีคุณภาพ ความสามารถในการบริหารจัดการได้ครอบคลุมทุกแผนกของโรงพยาบาล และความสามารถในการให้บริการที่ดีมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้ป่วยได้รับการบริการในระดับภาคเอกชน ในราคาระดับโรงพยาบาลภาครัฐ และมีทีมแพทย์และพยาบาลดูแลผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ THG ยังรับจ้างเป็นที่ปรึกษา บริหารจัดการและฝึกอบรมให้กับโรงพยาบาลในต่างประเทศด้วย โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้