THG เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรปกครองท้องถิ่นในการรับจ้างบริหารจัดการโรงพยาบาลกับโรงพยาบาลในภาครัฐที่ต้องการเพิมประสิทธิภาพในการจัดการ โดยบริษัทฯ ได้เข้าทําสัญญาจ้างเหมาบริการเพื่อบริหารและดําเนินงานโรงพยาบาลในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นได้แก

  • โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ขนาด 129 เตียง (เตียงจดทะเบียน) โดยมีเตียงให้บริการจํานวน 125 เตียงให้บริการ มีเป้าหมายในการเป็นโรงพยาบาลของประชาชนที่ให้บริการคุณภาพเป็นเลิศระดับประเทศและสร้างความประทับใจทุกครั้งแก่ผู้รับบริการ