THG เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรปกครองท้องถิ่นในการรับจ้างบริหารจัดการโรงพยาบาลกับโรงพยาบาลในภาครัฐที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ โดย THG ได้เข้าทำสัญญารับจ้างเหมาบริการเพื่อบริหารและดำเนินงานโรงพยาบาลในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นจำนวน 2 แห่ง และศูนย์แพทย์ชุมชน 1 แห่ง ได้แก่

  • โรงพยาบาลเมืองพัทยา ขนาด 110 เตียง (เตียงจดทะเบียนและเตียงให้บริการ) ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลโรคทั่วไปและเป็นศูนย์รวมแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ พร้อมกับการให้บริการด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ส่งผลให้โรงพยาบาลมีการให้บริการที่ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล
  • โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ขนาด 129 เตียง (เตียงจดทะเบียน) โดยมีเตียงให้บริการจำนวน 125 เตียงให้บริการ มีเป้าหมายในการเป็นโรงพยาบาลของประชาชนที่ให้บริการคุณภาพเป็นเลิศระดับประเทศและสร้างความประทับใจทุกครั้งแก่ผู้รับบริการ
  • ศูนย์แพทย์ชุมชนนานาชาติเกาะล้าน เป็นศูนย์แพทย์ชุมชนที่สามารถช่วยชีวิตผู้ประสบภัยฉุกเฉินตามชายฝั่งทะเล สามารถพร้อมรับเหตุฉุกเฉินและโรคทั่วไปได้ เพื่อบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติ มีการให้บริการพร้อมรับเหตุฉุกเฉินและโรคทั่วไป โดยมีแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินเป็นหลัก

ด้วยความพร้อมทางด้านแพทย์และบุคลากรที่มีคุณภาพ ความสามารถในการบริหารจัดการได้ครอบคลุมทุกแผนกของโรงพยาบาล และความสามารถในการให้บริการที่ดีมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้ป่วยได้รับการบริการในระดับภาคเอกชน ในราคาระดับโรงพยาบาลภาครัฐ และทั้ง 2 โรงพยาบาลมีทีมแพทย์และพยาบาลดูแลผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ THG ยังรับจ้างเป็นที่ปรึกษา บริหารจัดการและฝึกอบรมให้กับโรงพยาบาลในต่างประเทศด้วย โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้