นายวีระชัย ศรีขจร

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ (ปี)

68

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

22 ธันวาคม 2558

คุณวุฒิการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, South Eastern University Washington D.C.
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, วิศวกรรมเครื่องกล, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 9/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 102/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน
 • หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 4/2018
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 30/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

 • เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหารความเสี่ยง | บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (L)
 • ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ธนบุรี เวลบีอิ้ง (N)
 • ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ดีเอส ออลล์ (เดิม บจก. ทันตสยาม) (N)
 • 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน | บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (L)
 • 2534 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ | บมจ. พัฒน์กล (L)
 • 2555 - 2560 | ผู้อำนวยการ | สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
 • 2554 - 2560 | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ | บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ (L)

Listed company (L) 2
Non - listed company (N) 1