ดร. ฤกขจี กาญจนพิทักษ์

กรรมการ

อายุ (ปี)

39

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

25 ตุลาคม 2562

คุณวุฒิการศึกษา

 • Ph.D. Knowledge Management, Kingston University, UK
 • M.Sc. Business Research Development, Kingston University, UK
 • MA. International Finance (with commendation), Kingston University, UK
 • บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 152/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

 • ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. เอส.ซี.ซี.แลนด์ (N)
 • ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดี (L)
 • ส.ค. 2564 - ปัจจุบัน | รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี | บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง (L)
 • ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (L)
 • 2557 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บจก. เพลินเนเรี่ยม (N)
 • 2555 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บจก. เลกาซี่ กอล์ฟ (ประเทศไทย) (N)
 • ม.ค. 2552 - ส.ค. 2564 | ที่ปรึกษาด้านบัญชีและการเงิน | บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง (L)

Listed company (L) 3
Non - listed company (N) 3