คุณค่าของแบรนด์

TREASURE LIVES

ให้คุณค่ากับทุกชีวิต และทุก ๆ คน ด้วยการให้บริการทางสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน โดยไม่จำกัดอยู่เพียงคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

HONEST

รักษาสัญญา เชื่อในความโปร่งใส และยึดมั่นในสิ่งที่เรายืนหยัด

OPTIMISTIC

แสวงหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนอยู่เสมอ และสร้างโอกาสให้กลุ่มธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

NECESSITY

มุ่งเน้นการให้บริการที่จำเป็นต่อการดูแลสุขภาพของผู้คน ที่มีความต้องการที่หลากหลาย

ข้อมูลบริษัท

ปกป้องความสุขของคุณ "ในทุกชีวิต"

บริษัทฯ ดําเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดผ่านบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวมทั้งหมด 5 แห่งโดยแบ่งเป็นเขตกรุงเทพฯ 2 แห่ง และต่างจังหวัด 3 แห่ง ดาวน์โหลดไฟล์

ชมออนไลน์

สารจากประธานกรรมการ

ความมุ่งมั่นของผมนับตั้งแต่วันแรกที่เริ่มก่อตั้ง โรงพยาบาลธนบุรี จนถึงวันนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลง นั่นก็คือ ต้องการให้ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นเครือข่ายการดูแลสุขภาพและบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ใช้นวัตกรรมที่ทันสมัย ผู้รับบริการมีความไว้วางใจ ด้วยค่าใช้จ่ายที่ประชาชนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงบริการ

นพ. บุญ วนาสิน ประธานกรรมการบริษัท
อ่านต่อ

กว่า 40 ปี ที่เราดูแลกันมา

ความมุ่งมั่นรักษาคุณภาพมาตรฐานระบบบริหารจัดการ และการบริการทางการแพทย์ รวมถึงเตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าถึงมาตรฐานที่สูงขึ้นระดับประเทศ และระดับสากล พร้อมพัฒนานวัตกรรมระบบบริการทางการแพทย์รวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการให้บริการที่รวดเร็ว แม่นยำ ตรงต่อความต้องการ และความจำเป็นในการรักษา

วิดิโอ (Thai) วิดิโอ (Thai with Chinese Subtitle) วิดิโอ (Eng) วิดิโอ (Eng with Chinese Subtitle)