นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นแนวทางสำหรับบริษัทฯ ในการดำเนินกิจการ อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยนโยบายดังกล่าวได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม โดยมีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งพัฒนาธุรกิจให้เติบโตควบคู่ ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีมูลค่าเพิ่มของสังคมและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อกระบวนการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างมี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนในระยะยาว บริษัทฯ มุ่งหวังให้ภาคธุรกิจสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นสุข และพัฒนายกระดับความเจริญก้าวหน้าไปพร้อมๆ กัน เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ประกอบด้วยทั้งส่วนที่เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจปกติ (in-process) และส่วนที่นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจปกติ (after-process)