วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจรักษาพยาบาล และรับบริหารจัดการธุรกิจโรงพยาบาล

บริษัทฯ ดําเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดผ่านบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวมทั้งหมด 5 แห่งโดยแบ่งเป็นเขตกรุงเทพฯ 2 แห่ง และต่างจังหวัด 3 แห่ง บริษัทฯ ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลโรคทั่วไป และเป็นศูนย์รวมแพทย์เฉพาะทางในสาขาต่างๆ โดยมีคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่ผ่านการเข้าอบรมความรู้และเทคโนโลยีในการรักษาอย่างสม่ำเสมอ พร้อมการให้บริการด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ส่งผลให้โรงพยาบาลฯ ภายใต้กลุ่มบริษัทฯ มีการให้บริการที่ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล โดยได้รับการรับรองมาตรฐานสถานพยาบาล (Hospital Accreditation: HA) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เป็นการรับรองว่าโรงพยาบาลฯ ภายใต้กลุ่มบริษัทฯ มีการจัดระบบงานที่ดี เอื้อต่อการให้บริการอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะทํางานให้มีคุณภาพ โดยมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และมีการตรวจสอบคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ เพื่อทําให้ผู้ใช้บริการมีความมั่นใจได้ถึงคุณภาพการรักษาที่เป็นมาตรฐานสากลและการบริหารงานอย่างมืออาชีพ โรงพยาบาลฯ มีการให้บริการตรวจรักษาพยาบาลในหลากหลายสาขา 

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางดำเนินการ

วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาล และเครือข่ายการบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ใช้นวัตกรรมที่ทันสมัย ผู้รับบริการมีความไว้วางใจ ในราคาที่ประชาชนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงบริการ

พันธกิจ

 1. 1. รักษาคุณภาพมาตรฐานระบบบริหารจัดการ และการบริการทางการแพทย์ รวมถึงเตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าถึงมาตรฐานที่สูงขึ้นทั้งระดับประเทศและระดับสากล
 2. 2. แสวงหา และพัฒนานวัตกรรมระบบบริการทางการแพทย์รวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการให้บริการที่รวดเร็ว แม่นยำ และตรงต่อความต้องการ และความจำเป็นในการรักษา
 3. 3. พัฒนาบุคลากรด้านจริยธรรม ความเป็นเลิศทางวิชาการ และความชำนาญเฉพาะด้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา รวมไปถึงการพัฒนาจิตบริการ (Service Mind) เพื่อนำไปสู่ความไว้วางใจ ความมั่นใจ และความสุขของผู้รับบริการ
 4. 4. นำเสนอมิติใหม่ในการรักษาในราคาที่ประชาชนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงบริการได้

คุณค่าของแบรนด์

TREASURE LIVES

ให้คุณค่ากับทุกชีวิต และทุก ๆ คน ด้วยการให้บริการทางสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน โดยไม่จำกัดอยู่เพียงคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

HONEST

รักษาสัญญา เชื่อในความโปร่งใส และยึดมั่นในสิ่งที่เรายืนหยัด

OPTIMISTIC

แสวงหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนอยู่เสมอ และสร้างโอกาสให้กลุ่มธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

NECESSITY

มุ่งเน้นการให้บริการที่จำเป็นต่อการดูแลสุขภาพของผู้คน ที่มีความต้องการที่หลากหลาย

เหตุการณ์สำคัญ

ตลอดเส้นทาง 40 ปีที่เติบโตอย่างมั่นคง

2519

13 สิงหาคม นายแพทย์บุญ วนาสิน และกลุ่มแพทย์ได้ก่อตั้งบริษัท โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 20 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจโรงพยาบาล โดยเห็นว่าในพื้นที่ธนบุรียังไม่มีโรงพยาบาลเอกชนเพื่อรองรับความต้องการของผู้ป่วย อีกทั้งโรงพยาบาลศิริราช ยังหนาแน่นไปด้วยคนไข้ที่รอการรักษาเนื่องจากมีเตียงไม่เพียงพอ การก่อตั้งโรงพยาบาลธนบุรี จึงเป็นการตอบสนองต่อความต้องการในการรับบริการรักษาพยาบาลของคนไข้ได้อย่างดี

2520

10 พฤษภาคม โรงพยาบาลธนบุรีได้เปิดให้บริการ ณ เลขที่ 34/1 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 เป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง เปิดดำเนินการให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วย โดยทีมแพทย์ระดับอาจารย์จากโรงพยาบาลศิริราชซึ่งมีความปรารถนาร่วมกันในการให้บริการกับกลุ่มคนไข้ที่มีรายได้ปานกลางถึงสูงในย่านฝั่งธนบุรี เพื่อให้ได้รับความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการรับบริการทางการแพทย์

2523

โรงพยาบาลธนบุรี ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจนจำนวนเตียงและห้องตรวจผู้ป่วยนอกไม่เพียงพอต่อความต้องการ ในปี พ.ศ. 2523 โรงพยาบาลธนุบรี มีการขยายและปรับเปลี่ยนรูปแบบอาคารเพิ่มเติมทั้งแนวราบและแนวสูง โดยเพิ่มความสามารถในการรองรับผู้ป่วยเป็น 113 เตียง ด้วยทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 60 ล้านบาท

2534

บริษัทฯ ได้ตั้งมั่นอยู่บนรากฐานของคุณภาพและความเอาใจใส่ของทีมแพทย์และพยาบาลอันเป็นมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของประชาชนย่านฝั่งธนบุรีส่งผลให้มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้จำนวนเตียงที่รองรับไม่พียงพอ จึงได้ดำเนินการขยายพื้นที่รับบริการโดยการสร้างโรงพยาบาล 12 ชั้น และเปิดการให้บริการโรงพยาบาลธนบุรี 2 ด้วยทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น 300,000,000 บาท

2536

8 มีนาคม โรงพยาบาลธนบุรี 2 ตั้งอยู่เลขที่ 43/4 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 โดยเปิดให้บริการด้วยขนาด 68 เตียง

2537

21 ธันวาคม บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และได้จดทะเบียนเปลี่นชื่อบริษัทเป็น บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด (มหาชน)

2538

บริษัทฯ เริ่มดำเนินการขยายโรงพยาบาลในเครือตามต่างจังหวัด

มหาวิทยาลัยสยาม และ บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความขาดแคลนด้านอัตรากำลังของบุคลากรทางการพยาบาล จึงได้ร่วมกันจัดการศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการให้การบริการพยาบาลที่มีคุณภาพ และนำความรู้วิชาชีพมาพัฒนาตนเอง และสังคมอย่างต่อเนื่อง 

2540

11 ธันวาคม บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้น บริษัท ทันตสยาม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทขายเครื่องมือทันตกรรม และประกอบกิจการร้านขายยา

2554

บริษัทฯ ทำสัญญาเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการทางการแพทย์เพื่อให้บริการโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจำนวน 129 เตียง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) แห่งแรกของประเทศไทย

2555

1 มิถุนายน โรงพยาบาลธนบุรี 2 ได้ขยายการให้บริการโดยการเปิดให้บริการอาคาร 2 ทำให้มีเตียงเพื่อรองรับการบริการผู้ป่วยในรวมทั้ง 2 อาคารจำนวน 95 เตียง

บริษัทฯ ทำสัญญาเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการเพื่อบริหารและดำเนินงานโรงพยาบาลเมืองพัทยา ขนาด 110 เตียง

2556

10 พฤษภาคม บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 600 ล้านบาท

บริษัทฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกันสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอน คณะแพทยศาสตร์ เพื่อผลิตแพทย์ที่มีคุณภาพ และจรรยาบรรณเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ของประเทศ


2557

6 มกราคม บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้น บริษัท สิริเวช จันทบุรี จำกัด (มหาชน) เพิ่มขึ้น โดยถือหุ้นเป็นร้อยละ 31.87 ของทุนจดทะเบียน 585 ล้านบาท

16 กรกฎาคม บริษัทฯ ก่อตั้ง บริษัท ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด ประกอบธุรกิจรับจ้างบริหารจัดการและให้บริการรักษาเฉพาะด้านโรคหัวใจ โดยจัดตั้งหรือเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์หัวใจให้แก่สถานพยาบาล โดยถือหุ้นร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท บริษัทฯ รับจ้างเหมาบริการศูนย์หัวใจให้โรงพยาบาลภัทรธนบุรี และโรงพยาบาลบางพลี จ.สมุทรปราการ

22 กันยายน บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นบริษัท โมดูลล่าซอฟท์แวร์เอ็กซ์เปอร์ตีส จำกัด เพิ่มเติม ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มเป็นร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน 18 ล้านบาท

20 ตุลาคม บริษัทฯ ก่อตั้ง บริษัท พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จำกัด เพื่อให้บริการทางสุขภาพแก่ผู้ป่วยที่บ้าน และเพื่อจัดทำโครงการดูแลผู้สูงอายุ โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท

15 ธันวาคม บริษัทฯ เข้าถือหุ้นร้อยละ 100 ของบริษัท ราชธานีเรียลตี้ จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และจัดสรรที่ดินในโครงการดูแลผู้สูงอายุ โดยมีทุนจดทะเบียน 700 ล้านบาท

24 ธันวาคม บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นบริษัท ธนบุรีพัฒนาที่ดิน จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น โดยถือหุ้นร้อยละ 99.78 ของทุนจดทะเบียน 800 ล้านบาท

30 ธันวาคม บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้น บริษัท อุบลรักษ์ จำกัด (โรงพยาบาลอุบลรักษ์) เพิ่มขึ้น ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มเป็นร้อยละ 34.04 ทุนจดทะเบียน 37.5 ล้านบาท

2558

2 เมษายน บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้น บริษัท โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จำกัด (มหาชน) เพิ่มขึ้นทำให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มเป็นร้อยละ 54.23 ของทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท

16 พฤศจิกายน บริษัทฯ ซื้อหุ้นเพิ่มเติม บริษัท ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด โดยถือหุ้นร้อยละ 99.98 ของทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท

2559

12 มกราคม บริษัทฯ ก่อตั้ง บริษัท โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ธนบุรี จำกัด ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท

29 กุมภาพันธ์ บริษัทฯ ลงทุนในบริษัทร่วมค้าระหว่าง บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ WEGO Holding Company Limited โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 58.00 ทุนจดทะเบียน 230 ล้านเรนมินบิ (หรือเทียบเท่า 1,150 ล้านบาท)

29 มิถุนายน บริษัทฯ เพิ่มทุนเป็น 849.08 ล้านบาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (“Initial Public Offering” หรือ “IPO”)

สารจากประธานกรรมการ

ความมุ่งมั่นของผมนับตั้งแต่วันแรกที่เริ่มก่อตั้ง โรงพยาบาลธนบุรี จนถึงวันนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลง นั่นก็คือ ต้องการให้ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นเครือข่ายการดูแลสุขภาพและบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ใช้นวัตกรรมที่ทันสมัย ผู้รับบริการมีความไว้วางใจ ด้วยค่าใช้จ่ายที่ประชาชนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงบริการ

นพ. บุญ วนาสิน ประธานกรรมการบริษัท

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างการบริหารจัดการ

บริษัทในเครือ

ธุรกิจให้บริการทางการแพทย์

 • โรงพยาบาลธนบุรี
 • โรงพยาบาลธนบุรี 2
 • โรงพยาบาลศูนย์ฟื้นฟู ธนบุรี-บำรุงเมือง (โครงการในอนาคต)
 • โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี จ.อุบลราชธานี
 • โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี จ.จันทบุรี
 • โรงพยาบาลเมืองพัทยา
 • โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
 • ศูนย์แพทย์ชุมชนนานาชาติเกาะล้าน
 • บริษัท ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด ร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี จ.ปทุมธานี และโรงพยาบาลบางพลี จ.สมุทรปราการ
 • Welly Hospital สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • โรงพยาบาลศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพธนบุรี (โครงการในอนาคต)

ธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์ (HEALTHCARE SOLUTION PROVIDER)

 • บริษัท พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จำกัด ให้บริการดูแลรักษาพยาบาลนอกพื้นที่
 • Jin Wellbeing County เมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณ
 • บริษัท ทันตสยาม จำกัด จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทันตกรรมครบวงจร และร้านจำหน่ายยา Apex Health Care

ธุรกิจอื่นๆ

 • บริษัท โมดูลล่าซอฟท์แวร์เอ็กซ์เปอร์ตีส จำกัด พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับบริหารโรงพยาบาล
 • บริษัท ธนบุรีพัฒนาที่ดิน จำกัด และบริษัท ราชธานี เรียลตี้ จำกัด เพื่อพัฒนาโครงการที่เกี่ยวกับบริการด้านการแพทย์และสุขภาพ

รางวัลและเกียรติบัตร

รางวัลและเกียรติบัตร

อ่านต่อ