ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน์

กรรมการอิสระ

อายุ (ปี)

72


วันที่ได้รับแต่งตั้ง

29 เมษายน 2559


ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี


คุณวุฒิการศึกษา

 • ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์, สาขามานุษยวิทยา, Schiller International University
 • ดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, Michigan State University
 • มหาบัณฑิต, สาขาวิชาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, Michigan State University
 • อักษรศาสตรบัณฑิต, คณะอักษรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 63/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program รุ่นที่ 7/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 22/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP )รุ่นที่ 39/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 23/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 14 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

 • 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ | บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
 • 2558 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | บลจ. เอ็มเอฟซี
 • 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | บลจ. เอ็มเอฟซี
 • 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี | บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
 • 2553 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บมจ. คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์
 • 2553 - ปัจจุบัน | ประธานบริษัท | บจก. สปอร์ต แอนด์ รีครีเอชั่น แมนเนจเม้นท์
 • 2553 - ปัจจุบัน | ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ | หอการค้าอังกฤษ
 • 2550 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
 • 2556 - 2559 | กรรมการ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและกรรมการบริหาร | บมจ. บางจากปิโตเลียม
 • 2555 - 2559 | กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)