พญ. ลินดา ไกรวิทย์

กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ (ปี)

45


วันที่ได้รับแต่งตั้ง

30 เมษายน 2558


ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี


คุณวุฒิการศึกษา

 • มหาบัณฑิต, MBA, Marshall School of Business, University of Southern California
 • แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 125/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 11/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 7/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 248/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

 • ก.พ. 2561 – ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ | บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
 • 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
 • 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
 • 2560 | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ | โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • 2557 - 2559 | กรรมการอำนวยการ | โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
 • 2555 - 2557 | ที่ปรึกษา | บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
 • 2554 | ผู้บริหาร | บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ