โครงการ “ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน”

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินโครงการความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างและส่งเสริมความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ให้ความสำคัญกับการให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและมุ่งมั่นสร้างสรรค์สังคมที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการต่าง ๆ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยึดแนวคิด 3R ประกอบด้วย Reduce การลดการใช้ในสิ่งที่ไม่จำเป็น Reuse การใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า Recycle การนำกลับมาใช้ใหม่ อาทิ การนำขยะจำพวกกระดาษ แก้ว พลาสติก โฟม หรือแม้แต่ขยะเปียกเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล เป็นต้น เป้าหมายในการจัดการพลังงานทั้งหมดก็เพื่อปรับปรุงการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดการประหยัดพลังงาน โดยมีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) ที่ชัดเจน เพื่อประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอในแต่ละปี