โครงการ "คุณครู Doo-Dee ธิดา-แสงทอง"

บริษัท โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม “โครงการคุณครู Doo-Dee ธิดา-แสงทอง” เป็นโครงการที่โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี กำหนดกลุ่มชุมชน เป้าหมายเพื่อสนับสนุนชุมชนในการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ โดยในแต่ละปีจะคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ซึ่งกระบวนการเริ่มต้นคือ การค้นหากลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มที่มีปัญหาสุขภาพ โดยวิธีการให้บริการตรวจสุขภาพในโปรแกรมคัดกรองสุขภาพชุมชน จากนั้นจัดประชุมแจ้งผลตรวจสุขภาพให้กับคุณครูและผู้บริหารโรงเรียนรับทราบ และให้คุณครูที่สนใจตอบรับเข้าร่วมโครงการ Doo Dee ธิดา-แสงทอง ซึ่งเป็นโครงการที่อบรมให้ความรู้โดยแพทย์และนักโภชนาการ คลินิกเบาหวานและไทรอยด์รวมทั้งมีโค้ชโรงพยาบาลมาร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการ โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านอาหาร การออกกำลังกาย และการจัดการด้านอารมณ์ หลังจากผ่านการอบรมจะใช้วิธีการกระตุ้นผ่านกลุ่มไลน์สมาชิกโดย มีทีมโค้ชโรงพยาบาลคอยกระตุ้น และให้ข้อมูลด้านสุขภาพตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่เข้าร่วมโครงการ หลังจากครบ 3 เดือน จะให้สมาชิกเจาะเลือดตรวจสุขภาพอีกครั้งและมาสรุปผลปิดโครงการ