โครงการ “เสริมความรู้ คู่การพยาบาล”

บริษัท โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเสริมความรู้ คู่การพยาบาลเพื่อเสริมทักษะความรู้เรื่องการดูแลรักษาสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับครูห้องพยาบาลโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเขตพื้นที่พิเศษ 4 อำเภอ จังหวัดสงขลา จำนวน 36 โรงเรียน