โครงการ “1 ใบเสร็จ 1 บาท มอบให้น้อง”

บริษัท โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม “1ใบเสร็จ 1บาท มอบให้น้อง” โดยจะหักเงิน 1 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ จากรายรับที่โรงพยาบาลได้จากลูกค้าที่มารับบริการ และมอบให้แก่โรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสที่ดีในการศึกษา โดยมอบทุนการศึกษา ช่วยเหลือโรงเรียนในการปรับปรุงห้องสมุด,โรงอาหาร,ห้องพยาบาล เพื่อส่งเสริมช่วยเหลือให้โอกาสเด็กได้มีการพัฒนาการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น และมีการจัดตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับกลุ่มคุณครู  ผู้ปกครอง และประชาชนในบริเวณชุมชนใกล้เคียง