โครงการ “เด็กอ้วน”

บริษัทฯ ร่วมกับโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล และโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ เพื่อทำกิจกรรมส่งเสริมการลดน้ำหนักในกลุ่มเด็กที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน เพื่อให้เด็กกลุ่มดังกล่าวมีสุขภาพแข็งแรง