โครงการ “ผู้สูงอายุห่างไกลเบาหวาน”

บริษัทฯ ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมผู้สูงอายุห่างไกลเบาหวานทุกไตรมาสของปี