วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจรักษาพยาบาล และรับบริหารจัดการธุรกิจโรงพยาบาล

บริษัทฯ ดําเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดผ่านบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวมทั้งหมด 7 แห่งโดยแบ่งเป็นเขตกรุงเทพฯ 3 แห่ง และต่างจังหวัด 4 แห่ง บริษัทฯ ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลโรคทั่วไป และเป็นศูนย์รวมแพทย์เฉพาะทางในสาขาต่างๆ โดยมีคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่ผ่านการเข้าอบรมความรู้และเทคโนโลยีในการรักษาอย่างสม่ำเสมอ พร้อมการให้บริการด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ส่งผลให้โรงพยาบาลฯ ภายใต้กลุ่มบริษัทฯ มีการให้บริการที่ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล โดยได้รับการรับรองมาตรฐานสถานพยาบาล (Hospital Accreditation: HA) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เป็นการรับรองว่าโรงพยาบาลฯ ภายใต้กลุ่มบริษัทฯ มีการจัดระบบงานที่ดี เอื้อต่อการให้บริการอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะทํางานให้มีคุณภาพ โดยมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และมีการตรวจสอบคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ เพื่อทําให้ผู้ใช้บริการมีความมั่นใจได้ถึงคุณภาพการรักษาที่เป็นมาตรฐานสากลและการบริหารงานอย่างมืออาชีพ โรงพยาบาลฯ มีการให้บริการตรวจรักษาพยาบาลในหลากหลายสาขา

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางดำเนินการ

วิสัยทัศน์

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตพร้อมอยู่เคียงข้าง
เป็นผู้ดูแลสุขภาพที่ทุกคนไว้วางใจ

พันธกิจ

ให้บริการดูแลสุขภาพอย่างเข้าใจผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งนวัตกรรม ในราคาที่เหมาะสมสำหรับทุกคนและทุกความต้องการ

ทีมงานมุ่งมั่นเพื่อคุณภาพบริการที่เป็นเลิศ พร้อมด้วยความเชี่ยวชาญ และบริการอย่างมืออาชีพ เพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับทุกคน

คุณค่าของแบรนด์

Treasure Lives

ให้คุณค่ากับทุกชีวิต และมุ่งมั่นที่จะให้การดูแลทุกคนอย่างดีที่สุด โดยไม่แบ่งแยกหรือจำกัดเพียงคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

Honest

เรายืนหยัดในหลักของความสุจริตโปร่งใส นำเสนอผลิตภัณฑ์และให้บริการตามความจำเป็นรักษาและตามความต้องการ อีกทั้งยังดำเนินงานด้วยความอ่อนน้อมและเคารพผู้ใช้บริการ

Optimistic

เรามองโลกด้วยทัศนคติเชิงบวก มุ่งหาหนทางใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการให้บริการและการดำเนินธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น

Nurturing

คนคือทรัพยากรที่สำคัญยิ่ง เราจึงดูแลและพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพอย่างมืออาชีพที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้บริการ

เหตุการณ์สำคัญ

ตลอดเส้นทาง 40 ปีที่เติบโตอย่างมั่นคง

2519

13 สิงหาคม นายแพทย์บุญ วนาสิน และกลุ่มแพทย์ได้ก่อตั้งบริษัท โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 20 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจโรงพยาบาล โดยเห็นว่าในพื้นที่ธนบุรียังไม่มีโรงพยาบาลเอกชนเพื่อรองรับความต้องการของผู้ป่วย อีกทั้งโรงพยาบาลศิริราช ยังหนาแน่นไปด้วยคนไข้ที่รอการรักษาเนื่องจากมีเตียงไม่เพียงพอ การก่อตั้งโรงพยาบาลธนบุรี จึงเป็นการตอบสนองต่อความต้องการในการรับบริการรักษาพยาบาลของคนไข้ได้อย่างดี

2520

10 พฤษภาคม โรงพยาบาลธนบุรีได้เปิดให้บริการ ณ เลขที่ 34/1 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 เป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง เปิดดำเนินการให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วย โดยทีมแพทย์ระดับอาจารย์จากโรงพยาบาลศิริราชซึ่งมีความปรารถนาร่วมกันในการให้บริการกับกลุ่มคนไข้ที่มีรายได้ปานกลางถึงสูงในย่านฝั่งธนบุรี เพื่อให้ได้รับความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการรับบริการทางการแพทย์

2523

โรงพยาบาลธนบุรี ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจนจำนวนเตียงและห้องตรวจผู้ป่วยนอกไม่เพียงพอต่อความต้องการ ในปี พ.ศ. 2523 โรงพยาบาลธนุบรี มีการขยายและปรับเปลี่ยนรูปแบบอาคารเพิ่มเติมทั้งแนวราบและแนวสูง โดยเพิ่มความสามารถในการรองรับผู้ป่วยเป็น 113 เตียง ด้วยทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 60 ล้านบาท

2534

บริษัทฯ ได้ตั้งมั่นอยู่บนรากฐานของคุณภาพและความเอาใจใส่ของทีมแพทย์และพยาบาลอันเป็นมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของประชาชนย่านฝั่งธนบุรีส่งผลให้มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้จำนวนเตียงที่รองรับไม่พียงพอ จึงได้ดำเนินการขยายพื้นที่รับบริการโดยการสร้างโรงพยาบาล 12 ชั้น และเปิดการให้บริการโรงพยาบาลธนบุรี 2 ด้วยทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น 300,000,000 บาท

2536

8 มีนาคม โรงพยาบาลธนบุรี 2 ตั้งอยู่เลขที่ 43/4 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 โดยเปิดให้บริการด้วยขนาด 68 เตียง

2537

21 ธันวาคม บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และได้จดทะเบียนเปลี่นชื่อบริษัทเป็น บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด (มหาชน)

2538

บริษัทฯ เริ่มดำเนินการขยายโรงพยาบาลในเครือตามต่างจังหวัด

มหาวิทยาลัยสยาม และ บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความขาดแคลนด้านอัตรากำลังของบุคลากรทางการพยาบาล จึงได้ร่วมกันจัดการศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการให้การบริการพยาบาลที่มีคุณภาพ และนำความรู้วิชาชีพมาพัฒนาตนเอง และสังคมอย่างต่อเนื่อง 

2540

11 ธันวาคม บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้น บริษัท ทันตสยาม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทขายเครื่องมือทันตกรรม และประกอบกิจการร้านขายยา

2554

บริษัทฯ ทำสัญญาเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการทางการแพทย์เพื่อให้บริการโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจำนวน 129 เตียง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) แห่งแรกของประเทศไทย

2555

1 มิถุนายน โรงพยาบาลธนบุรี 2 ได้ขยายการให้บริการโดยการเปิดให้บริการอาคาร 2 ทำให้มีเตียงเพื่อรองรับการบริการผู้ป่วยในรวมทั้ง 2 อาคารจำนวน 95 เตียง

บริษัทฯ ทำสัญญาเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการเพื่อบริหารและดำเนินงานโรงพยาบาลเมืองพัทยา ขนาด 110 เตียง

2556

10 พฤษภาคม บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 600 ล้านบาท

บริษัทฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกันสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอน คณะแพทยศาสตร์ เพื่อผลิตแพทย์ที่มีคุณภาพ และจรรยาบรรณเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ของประเทศ


2557

6 มกราคม บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้น บริษัท สิริเวช จันทบุรี จำกัด (มหาชน) เพิ่มขึ้น โดยถือหุ้นเป็นร้อยละ 31.87 ของทุนจดทะเบียน 585 ล้านบาท

16 กรกฎาคม บริษัทฯ ก่อตั้ง บริษัท ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด ประกอบธุรกิจรับจ้างบริหารจัดการและให้บริการรักษาเฉพาะด้านโรคหัวใจ โดยจัดตั้งหรือเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์หัวใจให้แก่สถานพยาบาล โดยถือหุ้นร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท บริษัทฯ รับจ้างเหมาบริการศูนย์หัวใจให้โรงพยาบาลภัทรธนบุรี และโรงพยาบาลบางพลี จ.สมุทรปราการ

22 กันยายน บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นบริษัท โมดูลล่าซอฟท์แวร์เอ็กซ์เปอร์ตีส จำกัด เพิ่มเติม ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มเป็นร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน 18 ล้านบาท

20 ตุลาคม บริษัทฯ ก่อตั้ง บริษัท พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จำกัด เพื่อให้บริการทางสุขภาพแก่ผู้ป่วยที่บ้าน และเพื่อจัดทำโครงการดูแลผู้สูงอายุ โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท

15 ธันวาคม บริษัทฯ เข้าถือหุ้นร้อยละ 100 ของบริษัท ราชธานีเรียลตี้ จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และจัดสรรที่ดินในโครงการดูแลผู้สูงอายุ โดยมีทุนจดทะเบียน 700 ล้านบาท

24 ธันวาคม บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นบริษัท ธนบุรีพัฒนาที่ดิน จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น โดยถือหุ้นร้อยละ 99.78 ของทุนจดทะเบียน 800 ล้านบาท

30 ธันวาคม บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้น บริษัท อุบลรักษ์ จำกัด (โรงพยาบาลอุบลรักษ์) เพิ่มขึ้น ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มเป็นร้อยละ 34.04 ทุนจดทะเบียน 37.5 ล้านบาท

2558

2 เมษายน บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้น บริษัท โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จำกัด (มหาชน) เพิ่มขึ้นทำให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มเป็นร้อยละ 54.23 ของทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท

16 พฤศจิกายน บริษัทฯ ซื้อหุ้นเพิ่มเติม บริษัท ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด โดยถือหุ้นร้อยละ 99.98 ของทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท

2559

1 มกราคม บริษัทได้ทำสัญญาร่วมกับ Wego Holding Company Limited เพื่อตั้ง “กิจการร่วมค้า” ในชื่อ “Weihai Thonburi Medical Equipment Company Limited” ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาชนจีน (ประเภทการร่วมค้า) เพื่อดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับกิจการโรงพยาบาลในสาธารณรัฐประชาชนจีน (“Welly Hospital”) โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 230.00 ล้านเรนมินบิ (หรือเทียบเท่า 1,249 ล้านบาท) บริษัทถือหุ้นในกิจการร่วมค้าดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 58 ของทุนจดทะเบียน

17 กุมภาพันธ์ บริษัท โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จำกัด (มหาชน) ลดทุนจดทะเบียนจาก 400,000,000 บาท เป็น 388,271,118 บาท โดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้ออก เพื่อให้ทุนจดทะเบียนคงเหลือตามจำนวนที่มีการชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว การลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 54.23 เป็นร้อยละ 55.87

26 กุมภาพันธ์ กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทจาก “Weihai Thonburi Medical Equipment Company Limited” เป็น “Weihai Thonburi Healthcare Investment Company Limited”

29 มิถุนายน บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 849.08 ล้านบาท (ทุนชำระแล้ว 764.08 ล้านบาท) เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (“Initial Public Offering” หรือ “IPO”)

30 สิงหาคม บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท พรีเมียร์โฮม เฮลท์ แคร์ จำกัด จำนวน 850 ล้านบาท ทำให้บริษัท พรีเมียร์โฮม เฮลท์ แคร์ จำกัด มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 1,150 ล้านบาท โดยสัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ ยังคงเดิมที่ร้อยละ 99.99

2560

4 เมษายน บริษัทฯ ร่วมกับ GA Mone Pwint Co., Ltd. Ar Yu Ananta Medical Services Co., Ltd. และ WJ International Hospital Management Co., Ltd. จัดตั้ง “กิจการร่วมค้า” ในชื่อ “ARYU International Health Care Company Limited” ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับกิจการโรงพยาบาลในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (Ar Yu International Hospital) โดยมีทุนจดทะเบียน 100.00 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 เหรียญสหรัฐอเมริกา) บริษัทถือหุ้นในกิจการร่วมค้าดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน กิจการร่วมค้าดังกล่าวเรียกชำระค่าหุ้นร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน

1 มิถุนายน บริษัทฯ เข้าทำสัญญารับจ้างเป็นที่ปรึกษาและดำเนินการศึกษาแบบองค์รวมทั้งระบบ (Consultancy and Comprehensive study) ให้แก่โรงพยาบาลเอกชนของมหาวิทยาลัยคิงซาอุด ที่เมืองริยาด ประเทศซาอุดิอาระเบีย โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง InterHealth Saudi Arabia Company Limited (บริษัทในเครือของ InterHealth Canada Limited) กับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ รับจ้างเป็นที่ปรึกษาและดำเนินการศึกษาด้านบริหารจัดการทั่วไปของโรงพยาบาล ซึ่งเป็นความร่วมมือในเบื้องต้น โดยมีมูลค่าโครงการทั้งสิ้นประมาณ 2.8 ล้านเหรียญสหรัฐ

31 พฤษภาคม บริษัท โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จำกัด (มหาชน) ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 388,271,118 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 430,000,000 บาท โดยบริษัทฯ ได้เพิ่มทุนใน บมจ. โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี เป็นเงิน 83,421,429 บาท ทำให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มจากร้อยละ 55.87 เป็นร้อยละ 56.91

1 พฤศจิกายน บริษัทฯ ได้ดำเนินการซื้อหุ้นร้อยละ 99.99 ของบริษัท บำรุงเมืองพลาซ่า จำกัด จากบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อรับโอนสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารบนสิทธิการเช่าบนพื้นที่อันเป็นกรรมสิทธิ์ของสภากาชาดไทย โดยการเข้าซื้อดังกล่าวถือเป็นการซื้อสินทรัพย์เข้ามา เพื่อพัฒนาโครงการโรงพยาบาล ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ ธนบุรี (ถนนบำรุงเมือง) โดยมีแนวคิดจะสร้างศูนย์ให้บริการทางการแพทย์ มีแผนกตรวจรักษาผู้ป่วยนอก เช่น แผนกกายภาพบำบัด แผนกตรวจและดูแลสุขภาพ แผนกชะลอวัย ฯลฯ และมีห้องพักรักษาตัวสำหรับผู้ป่วยพักฟื้น

2 พฤศจิกายน บริษัทฯ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลอย่างเป็นทางการของ Welly Hospital ที่เมืองเวยไห่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 58 และนับเป็นโรงพยาบาลของผู้ประกอบการไทยแห่งแรกที่ได้รับใบอนุญาตสถานพยาบาลในสาธารณรัฐประชาชนจีน

9 พฤศจิกายน กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทจาก “Weihai Thonburi Healthcare Investment Company Limited” เป็น “Weihai Welly Hospital Company Limited” และคณะกรรมการของกิจการร่วมค้า - Weihai Welly Hospital Company Limited มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 20.00 ล้านเรนมินบิ เป็นทั้งสิ้น 250.00 ล้านเรนมินบิ บริษัทฯ ได้จ่ายชำระค่าหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเป็นเงินจำนวน 11.60 ล้านเรนมินบิ (เทียบเท่า 58.02 ล้านบาท)

15 พฤศจิกายน โรงพยาบาลธนบุรีฉลองความสำเร็จครบรอบ 40 ปีการก่อตั้ง พร้อมทำพิธีเปิดอาคารผู้ป่วยนอกใหม่ 4 ชั้น

15 พฤศจิกายน บริษัทฯ ได้อนุมัติเพิ่มการลงทุนในหุ้นของ ARYU International Health Care Company Limited จากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 40 โดยการซื้อหุ้นจาก WJ International Hospital Management Company Limited ในราคาพาร์ คาดว่าจะชำระค่าหุ้นแล้วเสร็จในไตรมาส 1/2561 และคาดว่า Ar Yu International Hospital จะเปิดให้บริการได้ในกลางปี 2561

7 ธันวาคม บริษัทฯ นำหุ้นเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 85 ล้านหุ้น โดยใช้ชื่อย่อ “THG” ระดมทุนจำนวน 3,230 ล้านบาท เพื่อใช้คืนเงินกู้ยืมธนาคาร และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทฯ

สารจากประธานกรรมการ

ความมุ่งมั่นของผมนับตั้งแต่วันแรกที่เริ่มก่อตั้ง โรงพยาบาลธนบุรี จนถึงวันนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลง นั่นก็คือ ต้องการให้ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นเครือข่ายการดูแลสุขภาพและบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ใช้นวัตกรรมที่ทันสมัย ผู้รับบริการมีความไว้วางใจ ด้วยค่าใช้จ่ายที่ประชาชนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงบริการได้

นพ. บุญ วนาสิน ประธานกรรมการบริษัท

อ่านต่อ

โครงสร้างองค์กร

คลิกที่รูปเพื่อชมขนาดใหญ่

อ่านต่อ

โครงสร้างการบริหารจัดการ

บริษัทในเครือ

ธุรกิจให้บริการทางการแพทย์

 • โรงพยาบาลธนบุรี
 • โรงพยาบาลธนบุรี 2
 • โรงพยาบาลราษฏร์ยินดี
 • โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี
 • โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี
 • โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง (อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง)
 • Welly Hospital ประเทศจีน
 • Ar Yu International Hospital ประเทศเมียนมา
 • โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง
 • โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา (อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง)
 • โรงพยาบาลเมืองพัทยา
 • โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
 • ศูนย์แพทย์ชุมชนนานาชาติเกาะล้าน
 • คลินิกศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลภัทร - ธนบุรี
 • คลินิกศูนย์หัวใจโรงพยาบาลธนบุรี 2
 • คลินิกศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลพัทลุง

ธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์

 • โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้
 • โครงการ ธนบุรี เฮลท์ วิลเลจ ประชาอุทิศ
 • บริษัทพรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จำกัด
 • บริษัท ทันตสยาม จำกัด
 • เอเพ็กซ์ เฮลท์แคร์


ธุรกิจอื่นๆ

 • บริษัท โมดูลล่า ซอฟท์แวร์ เอ็กซ์เปอร์ตีส จำกัด
 • บริษัท ธนบุรีพัฒนา ที่ดิน จำกัด
 • บริษัท ราชธานี เรียลตี้ จำกัด

รางวัลและเกียรติบัตร

รางวัลและเกียรติบัตร

อ่านต่อ