ในปีที่ผ่านมาเราได้บการประเมินในระดับ 5 TIA จากโครงการการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และการประเมินเกณฑ์ “ดีเลิศ” หรือระดับ 5 ดาว จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2563 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นพ. บุญ วนาสิน

ประธานกรรมการบริษัท

การระบาดของโรค COVID-19 สร้างความโกลาหลทั้งระบบสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม THG ได้รับผลกระทบอย่างมากในธุรกิจโรงพยาบาล โดยเฉพาะโรงพยาบาลที่ดูแลคนไข้ต่างชาติ เนื่องจากการเดินทางยากขึ้น คนไขลดลง ทําให้รายได้ลดลง ขณะที่ต้นทุนการให้บริการสูงขึ้นจากต้นทุนอุปกรณ์ ป้องกันการติดเชื้อ การจัดกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ การจัดสรรพื้นที่แยก ผู้ป่วย การเว้นระยะห่าง การลดความหนาแน่นในโรงพยาบาลเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ THG ให้ความสําคัญสูงสุดในการปกป้องผู้เข้ารับบริการและบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งนี้ในกลุ่มโรงพยาบาลที่มีความสามารถในการรักษาโรคซับซ้อนมีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นในไตรมาส 3-4 เนื่องจากคนไข้มีความมั่นใจในระบบป้องกันการติดเชื้อและความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์ นอกจากนี้เราได้พยายามติดต่อเพื่อขอนําเข้าวัคซีนจากพันธมิตรในประเทศต่าง ๆ ด้วย เชื่อว่ายิ่งเข้าถึงวัคซีนได้เร็ว จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ให้กลับมาเป็นปกติได้เร็วขึ้น

การบูรณาการวิธีการบริหารจัดการและการให้บริการที่ปลอดภัยดังกล่าว ในปี 2563 THG ได้รับคัดเลือกจาก Innosight บริษัทที่ปรึกษาด้านการวางกลยุทธ์และสร้างสรรค์นวัตกรรมในเครือที่ปรึกษาระดับโลก ให้เป็น 1 ใน 5 ของ ASEAN'S TRANSFORMATION CHAMPIONS ในการเป็นผู้นำด้านการปรับเปลี่ยนธุรกิจระดับภูมิภาคอาเซียน จากการปรับกลยุทธ์เพื่อตอบรับความต้องการของลูกค้าในโลกยุคปัจจุบัน พร้อมหาโอกาสการเติบโตจากความสามารถหลักที่มีอยู่ นอกจากนี้ได้รับการจัดเป็นโรงพยาบาลในอันดับที่ 7 ของ กลุ่ม Best Hospital - Thailand และเป็นโรงพยาบาลเอกชนดีที่สุดอันดับที่ 4 จาก การจัดอันดับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศต่าง ๆ รวม 20 ประเทศ โดย Newsweek สหรัฐอเมริกา ตอกย้ำความสามารถในการให้บริการ และความพึงพอใจของผู้รับบริการ รวมถึงได้รัยความไว้วางใจจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขให้เป็นผู้ดูแลด้านการแพทย์ตรวจค้ดกรองโรค COVID-19 และสุขภาพแก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่ในการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลกถึง 3 รายการ

ผลประกอบการในปี 2563 THG มีรายได้จากงบการเงินรวมลดลงเล็กน้อย กำไรสุทธิลดลงจากต้นทุนที่สูงขึ้น โดยส่วนใหญ่เกิดจากต้นทุนโรงพยาบาลใหม่

ในส่วนของท่านผู้ถือหุ้น ในปีที่ผ่านมาเราได้บการประเมินในระดับ 5 TIA จากโครงการการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และการประเมินเกณฑ์ “ดีเลิศ” หรือระดับ 5 ดาว จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2563 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยครับ เราจะมุ่งมั่นรักษามาตรฐานการเคารพสิทธิผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างเท่าเทียม และรวมถึงการกำกับดูแลกิจการอย่างโปร่งใสเป็นธรรม สมกับที่ทุกท่านได้ไว้วางให้ถือหุ้น THG มาโดยตลอด ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงครับ

รายได้รวม
เปลี่ยนแปลงร้อยละ
(11)

ปี 2562 : 8,232 ล้านบาท

ปี 2563 : 7,315 ล้านบาท

กำไรสุทธิ
เปลี่ยนแปลงร้อยละ
(95)

ปี 2562 : 460 ล้านบาท

ปี 2563 : 23 ล้านบาท