ความมุ่งมั่นของผมนับตั้งแต่วันแรกที่เริ่มก่อตั้ง โรงพยาบาลธนบุรี จนถึงวันนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลง นั่นก็คือ ต้องการให้ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นเครือข่ายการดูแลสุขภาพและบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ใช้นวัตกรรมที่ทันสมัย ผู้รับบริการมีความไว้วางใจ ด้วยค่าใช้จ่ายที่ประชาชนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงบริการได้

นพ. บุญ วนาสิน

ประธานกรรมการบริษัท

ครอบครัวเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดต่อการมีสุขภาพดี การให้ความสำคัญกับสุขภาพสมาชิกในครอบครัวทุกช่วงวัย จะทำให้ความเสี่ยงในการเกิดโรคลดลง พัฒนาการทางร่างกายดี และมีอายุยืนยาวขึ้น

ในปี 2561 เป็นปีที่ผู้บริหารและพนักงาน THG ได้ทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อบริหารจัดการการลงทุนโครงการใหญ่เพื่อรองรับความต้องการของทุกคนในครอบครัว ได้แก่ โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ และโครงการธนบุรี เฮลท์ วิลเลจ ซึ่งบูรณาการนวัตกรรมการแพทย์เพื่อผู้สูงวัย ประกอบไปด้วยการให้บริการทางการแพทย์ การฟื้นฟู การบริบาล และที่พักอาศัย โดยออกแบบ สถานที่ให้อำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงวัย ทั้งยังสามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวได้ทุกวัน โดยโครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ เป็นโครงการแรกที่เปิดให้สามารถเข้าอยู่อาศัยและรับบริการได้เมื่อเดือนธันวาคม 2561

นอกจากนี้ยังได้ลงทุนในโครงการโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ซึ่งเป็นศูนย์สุขภาพเฉพาะทางด้วยการรักษาแบบ Personalized Care ระดับ 6 ดาวเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้า Medical Tourism ทั้งครอบครัวที่ มีความต้องการหลากหลาย ประกอบไปด้วยศูนย์นวัตกรรมต่าง ๆ อาทิ ศูนย์ Digital Dental ศูนย์ Thonburi Diabetic Wound Care ศูนย์ IVF และ ศูนย์พัฒนาการเด็ก เป็นต้น โดยได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลฯ เมื่อเดือนธันวาคม 2561 และทำพิธีเปิดโรงพยาบาลไปเมื่อเดือน มกราคม 2562

ในส่วนของการลงทุนในธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ในต่างประเทศ โรงพยาบาล Ar Yu International ซึ่งอยู่ใจกลางกรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา ได้เปิดบริการผู้ป่วยนอกเมื่อเดือนกันยายน 2561 และได้รับใบอนุญาตให้รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี นับว่าเป็นโรงพยาบาลไทยแห่งแรกที่เปิดให้บริการอย่างสมบูรณ์ในประเทศเมียนมา

ผลประกอบการในปี 2561 THG มีรายได้รวมมากขึ้นจากการประกอบธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ ธุรกิจบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์และธุรกิจอื่น ๆ แต่เนื่องจาก THG อยู่ระหว่างการลงทุน ในโครงการใหญ่ตามที่ได้กล่าวข้างต้น ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ ในปี 2562 ส่งผลให้กำไรสุทธิของปี 2561 ลดลง ดังนี้

ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เชื่อมั่นในวิสัยทัศน์และภารกิจของ THG ที่ทำเพื่อปกป้องความสุขของท่าน และของทุกคนในครอบครัวทุกช่วงชีวิต

รายได้รวม
เติบโตร้อยละ
7.3

ปี 2560 : 6,611 ล้านบาท

ปี 2561 : 7,094 ล้านบาท

กำไรสุทธิ
เติบโตร้อยละ
-37.2

ปี 2560 : 554 ล้านบาท

ปี 2561 : 348 ล้านบาท