ดร. ขจร ธนะแพสย์

กรรมการ

อายุ (ปี)

44


วันที่ได้รับแต่งตั้ง

15 มิถุนายน 2558


ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี


คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาการเงินและการบริหารจัดการ, University of London, UK
 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, London School of Economics, UK
 • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, Oxford University, UK
 • รัฐศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง รางวัลเงินทุนภูมิพล)
 • วุฒิบัตร, Central Banking Seminar, Federal Reserve Bank of New York

ประวัติการฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP EN) รุ่นที่ 125/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 230/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

 • ก.ค. 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ธนบุรี
 • ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี
 • ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์-ธนบุรี
 • 2559 - ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการฝ่าย | ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
 • 2553 - ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการส่วน | ธนาคารแห่งประเทศไทย