นางสาวนลิน วนาสิน

กรรมการ
กรรมการบริหาร
Chief Commercial Officer
Chief Business Service/Support Officer

อายุ (ปี)

45


วันที่ได้รับแต่งตั้ง

มิถุนายน 2555


ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี


คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญามหาบัณฑิต, Engineering-Economic Systems and Operations Research, Stanford University
 • ปริญญามหาบัณฑิต, Business Administration, INSEAD
 • ปริญญาบัณฑิต, เศรษฐศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์, Columbia University

ประวัติการฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 133/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

 • ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน | Chief Business Service/Support Officer | บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
 • มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน | Chief Commercial Officer | บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
 • 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร | บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
 • ก.ค. 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ธนบุรี เวลบีอิ้ง จำกัด
 • 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ไวน์ การาจ จำกัด
 • 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
 • 2555 - 2561 | กรรมการ | บจก. ฟู้ดโคออป
 • 2548 - 2551 | ประธาน และผู้อำนวยการพัฒนาธุรกิจ | สถาบันสุขภาพ และความงามตรัยญา
 • 2543 - 2546 | ผู้จัดการฝ่ายการตลาด | บจก. ยูนิลิเวอร์ (ประเทศไทย)