รศ. นพ. อาศิส อุนนะนันทน์

กรรมการ
กรรมการบริหาร

อายุ (ปี)

43


วันที่ได้รับแต่งตั้ง

30 เมษายน 2558


ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี


คุณวุฒิการศึกษา

 • Master of Science, Clinical Epidemiology and Health Service Researches, Weill Cornell University
 • Certificate, Metabolic Bone Diseases, Hospital for Special Surgery
 • Certificate, Adult Reconstructive Surgery, University Hospital Case Medical Center, Cleveland
 • Certificate, Adult Reconstructive Surgery and Total Joint Replacement, Stanford Hospital and Clinics
 • Thai Board of Orthopedic Surgery, มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Doctor of Medicine (First Degree Honor), มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 128/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

 • 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการ และกรรมการบริหาร | บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
 • 2555 - ปัจจุบัน | Alternate member of Siriraj Institutional Review Board committee | โรงพยาบาลศิริราช
 • 2560 – ก.พ. 2562 | กรรมการ | บจก. โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง
 • 2554 - 2558 | Assistant Director of Siriraj Orthopaedic training program, Department of Orthopaedic Surgery | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล