นายเฉลิมกุล อภิบุณโยภาส

กรรมการ
ประธานกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร
Chief Hospital Business - Domestic 2 และ
รักษาการ Chief Hospital Business - Domestic 1

อายุ (ปี)

63


วันที่ได้รับแต่งตั้ง

พฤษภาคม 2536


ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี


คุณวุฒิการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • Bachelor of Science, Computer, University of Baltimore
 • Mini MBA in Health, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 125/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 7/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่น 11/2018

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

 • ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน | รักษาการ Chief Hospital Business Domestic 1 | บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
 • ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง
 • มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ และ Chief Hospital Business Domestic 2 | บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
 • 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ธนราษฎร์ทุ่งสง (โรงพยาบาลธนบุรีทุ่งสง)
 • ก.ค. 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. อุบลรักษ์
 • 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
 • ธ.ค. 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. โรงพยาบาลภัทร
 • 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง | บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
 • 2545 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. โรงพยาบาลธนกาญจน์
 • 2536 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
 • 2536 - ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการโรงพยาบาล | โรงพยาบาลธนบุรี 2
 • 2536 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. โมดูลล่า ซอฟท์แวร์ เอ็กซ์เปอร์ตีส
 • 2558 - มี.ค. 2561 | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ 1 | บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป กรุ๊ป
 • 2544 - 2560 | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร | โรงพยาบาลธนบุรี