นพ. ธนาธิป ศุภประดิษฐ์

รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Chief Hospital Business International

อายุ (ปี)

52


วันที่ได้รับแต่งตั้ง

15 มิถุนายน 2558


ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี


คุณวุฒิการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศัลยกรรมทั่วไป, แพทยสภา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 125/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 11/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

 • เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหารความเสี่ยง | บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
 • เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. โรงพยาบาลราชธานี
 • พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน | รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
 • เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. อุบลรักษ์
 • มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน | Chief Hospital Business International | บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
 • 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ธนราษฎร์ทุ่งสง
 • 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ | ARYU International Health Care Co., Ltd.
 • 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ราชธานี เรียลตี้
 • 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง
 • 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. สิริเวช จันทบุรี
 • 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
 • 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ธนบุรีพัฒนาที่ดิน
 • 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลธนบุรี
 • 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. Weihai Thonburi Healthcare Investment Co., Ltd.
 • 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ธนบุรี
 • 2558 - ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร | บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
 • 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ธนบุรี เวลบีอิ้ง จำกัด
 • มิ.ย. 2561 - ม.ค. 2562 | รักษาการ Chief Business Service/Support Officer | บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
 • 2558 - มี.ค. 2561 | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ 4 | บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป