รศ. นพ. วิศิษฎ์ วามวาณิชย์

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ (ปี)

55


วันที่ได้รับแต่งตั้ง

29 เมษายน 2559


ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี


คุณวุฒิการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Clinical Fellow in Spine Surgery ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
 • Special Spine Fellow in Orthopedic Surgery State University of New York, USA
 • วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ, ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 221/2559 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 8/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • The Executive Program: Strategy and Innovation for Businesses, Asia (SIBA)
 • Management Executive Program, Singapore Management University (SMU)

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

 • เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์
 • 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง
 • 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
 • 2556 - ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการ | โรงพยาบาลศิริราช
 • 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการอำนวยการ | โรงพยาบาลศิริราชปิยะมหาการุณย์
 • 2554 - 2556 | รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม | คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล