ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน์

กรรมการอิสระ

อายุ (ปี)

73


วันที่ได้รับแต่งตั้ง

29 เมษายน 2559


ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี


คุณวุฒิการศึกษา

 • ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์, สาขามานุษยวิทยา, Schiller International University (London)
 • ดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, Michigan State University
 • มหาบัณฑิต, สาขาวิชาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, Michigan State University
 • อักษรศาสตรบัณฑิต, คณะอักษรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 63/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program รุ่นที่ 7/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 22/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP )รุ่นที่ 39/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 23/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 14 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

 • 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ | บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
 • 2553 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • 2553 - ปัจจุบัน | ประธานบริษัท | บริษัท สปอร์ต แอนด์ รีครีเอชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • 2553 - ปัจจุบัน | ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ | หอการค้าอังกฤษ
 • 2550 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี| บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • 2556 - 2559 | กรรมการ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล | บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • 2555 - 2559 | กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)