นางกรรณิการ์ งามโสภี

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ (ปี)

62


วันที่ได้รับแต่งตั้ง

29 เมษายน 2559


ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี


คุณวุฒิการศึกษา

 • บัญชีมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • การจัดการมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 21/2545 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรไทย (วปอ.) รุ่นที่ 2552
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3156
 • หลักสูตรการบริหารการจัดการภาครัฐร่วมเอกชน (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ) 2550 บรอ.1
 • หลักสูตร Advanced Strategic Management , IMD. Switzerland (2012)
 • โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 1 เนติบัณฑิตยสภา
 • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 13/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

 • ส.ค. 2561 - ปัจจุบัน | คณะอนุกรรมการการเงินและงบประมาณ | กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
 • ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง | บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
 • 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ | ARYU International Health Care Co., Ltd
 • พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน | ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ก.ย. 2560 - ปัจจุบัน | อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ | กลุ่มกระทรวงด้านบริหาร ฯ
 • มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ธนบุรี เวลบีอิ้ง จำกัด
 • พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน | คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน | วชิราวุธวิทยาลัย
 • 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง
 • ธ.ค. 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ | บมจ. สแกน อินเตอร์
 • พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ | บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
 • มี.ค. 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ | กองทุนประกันสังคม
 • ก.ย. 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | บมจ. โกลบอลกรีนเคมิคอล
 • เม.ย. - ต.ค. 2560 | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม | บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
 • 2559 - ก.พ. 2561 | กรรมการตรวจสอบ | บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
 • ส.ค. 2559 - ส.ค. 2560 | ที่ปรึกษา - หัวหน้าโครงการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน | บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
 • มิ.ย. 2558 - ก.ค. 2559 | รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดตรวจสอบ | บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ก.พ. 2556 - ต.ค. 2560 | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ | บจก. บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท
 • ก.พ. 2556 - เม.ย. 2558 | กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | บจก. ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ
 • 2554 - มิ.ย. 2557 | กรรมการและเหรัญญิก | สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 2554 - มิ.ย. 2558 | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มตรวจสอบและกำกับ | บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
 • 2552 - 2558 | กรรมการ | ธนาคารวีณาสยาม ประเทศเวียดนาม