นพ. ยูจีน ดี.เอ็ม.บี. ครูน

กรรมการอิสระ
กรรมการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

อายุ (ปี)

53


วันที่ได้รับแต่งตั้ง

29 เมษายน 2559


ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี


คุณวุฒิการศึกษา

  • Freshman journalism/Spanish, University of Kansas, USA
  • Pre-clinical Medicine, University of Amsterdam, Netherlands
  • Clinical Medicine (Internships), University of Amsterdam, Netherlands
  • Board certification, American Board of Family Medicine
  • Family Medicine Specialty training, University of Hawaii

ประวัติการฝึกอบรม

  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP EN) รุ่นที่ 135/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

  • มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ | บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
  • 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ | บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
  • 2555 - ปัจจุบัน | Clinical Research Physician | Thai Red Cross AIDS Research Centre
  • 2555 - 2558 | Clinical Research Physician, Department of Retrovirolgy | Armed Forces Research Institute of Medical Sciences