นายศิธา เมฆสวรรค์

กรรมการ

อายุ (ปี)

43


วันที่ได้รับแต่งตั้ง

15 มิถุนายน 2558


ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี


คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญามหาบัณฑิต, Applied Psychology: Organization Psychology, Golden Gate University
  • สังคมศาสตรบัณฑิต, จิตวิทยาคลินิก, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม

  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 128/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

  • 2559 - ปัจจุบัน | นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ | สำนักงาน ก.พ.
  • 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
  • 2553 - 2559 | นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ | สำนักงาน ก.พ.
  • 2547 - 2553 | นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ | สำนักงาน ก.พ.