นพ. บุญ วนาสิน

ประธานกรรมการ

อายุ (ปี)

80


วันที่ได้รับแต่งตั้ง

พฤษภาคม 2520


ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี


คุณวุฒิการศึกษา

 • วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบ วิชาชีพสาขาอายุรศาสตร์ และทางเดินอาหาร, John Hopkins University, USA
 • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP EN) รุ่นที่ 135/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

 • 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ | Weihai Thonburi Healthcare Investment Co., Ltd.
 • 2558 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
 • 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลธนบุรี
 • 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ทันตสยาม
 • 2554 - ปัจจุบัน | ที่ปรึกษา | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
 • 2535 - ปัจจุบัน | ที่ปรึกษา | สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2534 - ปัจจุบัน | นายกสมาคม | สมาคมผู้ปกครองโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • 2520 - 2558 | ผู้ก่อตั้ง และกรรมการ | บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป