รางวัลและเกียรติบัตร

 1. โรงพยาบาลได้รับรองคุณภาพจากสถาบันคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
 2. โรงพยาบาลได้จดสิทธิบัตรเครื่องวัดระดับ CSF ในผู้ป่วยวิกฤตทางด้านสมอง
 3. โรงพยาบาลมี CSSD ที่ใช้ระบบศูนย์รวม และบริการแบบ Just in Time for Delivery ตั้งแต่ปี 2550 ซึ่งช่วยลดภาระงานและสามารถงดการใช้ยาล้าง และแช่เครื่องมือที่หอผู้ป่วยได้ทั้งหมด
 4. โรงพยาบาลมีการพัฒนาเรื่อง VAP ใน ICU และเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งเดียวที่เข้าร่วมโครงการ Clean Care is Safer Care เรื่อง VAP ของคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล และสถาบันบำราศนราดูรและได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งได้นำมาใช้ในการปฏิบัติและพัฒนาแนวทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลลัพธ์ที่สามารถป้องกันการเกิด VAP
 5. โรงพยาบาลได้รับการรับรองความปลอดภัยของอาคารจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี
 6. ได้รับการรับรองคุณภาพบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย เมื่อสิงหาคม 2554
 7. ได้รับการรับรองคุณภาพไตเทียม จากราชวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์
 8. ได้รับการรับรองคุณภาพไตเทียม จากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
 9. Quality Improvement Award จาก AACP 2010
 10. ได้รับประกาศนียบัตรจากบริษัท Kimberly-Clark ประเทศไทยจำกัด เรื่อง การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบไปด้วยเยื่อรีไซเคิล
 11. ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท/สถาบันชั้นนำระดับชาติในการรับตรวจสุขภาพประจำปี เช่น กองทุนสวนยาง เดลินิวส์ บริษัทบุญรอดฯ เอ็กซิมแบ้งค์ บสก   สคบ ฯลฯ
 12. Hospital Quality Award ประเภท Gold จาก AIA
 13. โล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานให้บริการสาธารณประโยชน์ด้านการแพทย์