บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ยกระดับการแพทย์ไทย หนุนวิจัยกัญชา

บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ยกระดับการแพทย์ไทย หนุนวิจัยกัญชา
พร้อมร่วมมือด้านบริการวิชาการแก่ศูนย์หัวใจ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว

นายแพทย์บุญ วนาสิน (แถวหน้าที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการ นายแพทย์ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ (แถวหน้าซ้ายสุด) รองประธานกรรมการ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล (แถวหน้าที่ 2 จากขวา) อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ นายแพทย์พลากร ศรีนิธิวัฒน์ (แถวหน้าขวาสุด) รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการผลิตกัญชาเพื่อใช้ในการวิจัยและรักษาผู้ป่วยเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์ และความร่วมมือในโครงการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว เพื่อยกระดับการให้บริการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบครบวงวจรแก่ประชาชน ชูจุดเด่นเป็นศูนย์ Excellent Center เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ณ มศว ประสานมิตร