สารจากประธานกรรมการบริษัท


นพ. บุญ วนาสิน ประธานกรรมการบริษัท

ปี 2560 เป็นปีสำคัญของบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ด้วยโรงพยาบาลธนบุรีได้ฉลองการดำเนินงานครบ 40 ปี พร้อมกับการเปิดอาคารผู้ป่วยนอกใหม่ (OPD3) เพื่อรองรับการขยายตัวของผู้เข้ารับบริการซึ่งสะท้อนถึงความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานการรักษา

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้นำหุ้นสามัญ จำนวน 849,080,000 หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชื่อย่อ “THG”) เป็นที่เรียบร้อย ผมขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และทีมงาน IPO ที่ทุ่มเทอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาการเตรียมการ 2 ปีที่ผ่านมา รวมถึงต้องทำงานหนักและเป็นระบบเพื่อดำเนินกิจการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เงินที่ได้จากการเพิ่มทุน บริษัทฯ ได้นำไปชำระเงินกู้สถาบันการเงินและใช้หมุนเวียนในธุรกิจ โดยจำนวนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 3,475 ราย เป็น 8,218 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560)

ผลประกอบการในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวมและกำไรมากขึ้นจากการประกอบธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ ธุรกิจบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์ (Healthcare solutions provider) และธุรกิจอื่น ๆ ดังนี้

ปี 2559 ปี 2560 เติบโตร้อยละ
รายได้รวม 6,229 ล้านบาท 6,611 ล้านบาท 6.1
กำไรสุทธิ 511 ล้านบาท 554 ล้านบาท 8.4

โรงพยาบาลธนบุรี (กำไรสุทธิเติบโตร้อยละ 16) และโรงพยาบาลธนบุรี 2 (กำไรสุทธิเติบโตร้อยละ 4.8) เป็นขุนพลสำคัญในการสร้างรายได้ให้บริษัทฯ ขณะที่บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการลงทุนและพัฒนาโครงการทั้งในและต่างประเทศซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ในปี 2561

ปีที่ผ่านมาการลงทุนและรายได้ในโครงการในต่างประเทศ ประกอบไปด้วยการร่วมทุนสร้างโรงพยาบาล และงานรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการโรงพยาบาล เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการโรงพยาบาล Welly Hospital ที่เมืองเวยไห่ มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีนนับเป็นโรงพยาบาลไทยแห่งแรกในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้รับความสนใจมาก ส่วนโรงพยาบาล Ar Yu International Hospital ที่สหภาพเมียนมาอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างคาดว่าจะเปิดดำเนินการได้กลางปี 2561 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีรายได้จากการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการโรงพยาบาลในสาธารณรัฐประชาชนจีน และราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียอีกด้วย

อีกก้าวสำคัญของบริษัทฯ คือการพัฒนาธุรกิจรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญมากและถือเป็นภารกิจหลัก “โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาท์ตี้” ซึ่งเป็นโครงการแรกของบริษัทฯ ได้รับรางวัล Honorable Mentioned สาขาการออกแบบสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุ (Environment for Aging Design Showcase) จากงาน EFA Design Showcase 2018 สหรัฐอเมริกา หนึ่งเดียวจากเอเชียในเวทีโลก หลักการสำคัญของโครงการคือการให้บริการทางการแพทย์เพื่อดูแลผู้สูงอายุด้วยความเข้าใจ ในชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสรีระของผู้สูงอายุ ทีมงานที่จะอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน สามารถเลือกรับบริการได้ตามความต้องการ เช่น การพยุงลุกนั่ง การจัดเตรียมอาหารและยา การออกกำลังกาย รวมถึงการให้ความช่วยเหลือ เช่น การพลัดตกหกล้ม การส่งต่อรักษาฉุกเฉิน เป็นต้น มีกิจกรรมสันทนาการ การให้คำปรึกษาด้านอารมณ์และกายภาพบำบัดเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง ทั้งนี้ ทุกคนในครอบครัวสามารถร่วมอาศัยกับผู้สูงอายุในชุมชนได้เช่นเดียวกับอยู่ที่บ้าน มีเพื่อนบ้านที่เข้าใจ มีพื้นที่สีเขียวและธรรมชาติร่มรื่น ผู้สูงอายุจะไม่โดดเดี่ยวระหว่างที่บุตรหลานไปทำงาน หรือไปเรียนในช่วงกลางวัน นอกจากนี้โครงการยังให้บริการดูแลผู้สูงอายุ 24 ชั่วโมงเพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยที่ดูแลตนเองไม่ได้ ทำให้ไม่ว่าช่วงสุขหรือทุกข์ ทุกคนในครอบครัวจะมั่นใจได้ว่า สุขภาพของผู้สูงอายุอยู่ใกล้ทีมงานผู้เชี่ยวชาญมากที่สุด

จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาท์ตี้ จึงเป็นโครงการที่สะท้อนถึงความรักและความห่วงใยของลูกหลานที่มีต่อผู้สูงอายุในครอบครัวอย่างแท้จริง บริษัทฯ มีความภูมิใจที่ได้ช่วยผลักดันให้สังคมไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการเป็นแรงบันดาลใจให้คนในครอบครัวร่วมกันดูแลผู้สูงอายุอย่างเข้าใจ ทั้งนี้โครงการได้รับอนุมัติการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และได้เริ่มการก่อสร้างในเฟสแรก ด้วยมูลค่าการลงทุนกว่า 3,700 ล้านบาท

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับสิทธิในสัญญาเช่าอาคารจากสภากาชาดไทยเพื่อพัฒนาเป็นโครงการโรงพยาบาลศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพธนบุรี (ถนนบำรุงเมือง) ซึ่งจะเน้นการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อบำบัดและรักษาโรคให้ผู้สูงอายุ รวมถึงผู้ป่วยในหลายช่วงวัย คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี 2561 นี้

ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สนับสนุนไว้วางใจและเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัทฯ ที่ทำเพื่อปกป้องความสุขของท่านในทุกช่วงชีวิต ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานที่ช่วยผมในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ เดินหน้าและเติบโตอย่างยั่งยืนแบบมืออาชีพ ภายใต้กฎระเบียบ จรรยาบรรณอันดีงาม เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ว่า “เราเป็นกลุ่มธุรกิจทางการแพทย์ที่มากกว่าโรงพยาบาล ที่เข้าใจและมุ่งมั่นปฏิบัติเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่ที่สามารถเข้าถึงบริการการดูแลสุขภาพได้”