นายเฉลิมกุล อภิบุณโยภาส

กรรมการ
ประธานกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
Chief Hospital Business Domestic 1
Chief Hospital Business Domestic 2
กรรมการบริหาร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธนบุรี 2

อายุ (ปี)

62


วันที่ได้รับแต่งตั้ง

พฤษภาคม 2536


ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี


คุณวุฒิการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • Bachelor of Science, Computer, University of Baltimore
 • Mini MBA in Health, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 125/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 7/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

 • 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
 • 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ 1 | บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
 • 2536 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
 • 2536 - ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการโรงพยาบาล | โรงพยาบาลธนบุรี 2
 • 2536 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. โมดูลล่า ซอฟท์แวร์ เอ็กซ์เปอร์ตีส
 • 2544 - 2560 | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร | โรงพยาบาลธนบุรี