นายทิมโมตี้ อีเมน เลิศสมิติวันท์

กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

อายุ (ปี)

50


วันที่ได้รับแต่งตั้ง

29 เมษายน 2559


ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี


คุณวุฒิการศึกษา

  • บริหารธุรกิจบัณฑิต, การตลาด, Washington State University, USA

ประวัติการฝึกอบรม

  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP EN) รุ่นที่ 135/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

  • 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
  • 2551 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร | บจก. ออยล์ อาร์ อาส
  • 2544 - ปัจจุบัน | ผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้น | WTHK Holdings Company
  • 2544 - 2553 | กรรมการบริหาร | บจก. โกลดิเม็กซ์ อินเตอร์เทรด